Syg i weekenden II

En dom fra Sø- og Handelsretten om beregning af sygedage var ikke så principiel, at den kan ankes direkte til Højesteret.

nvi_portraetter_done_024_web.jpg

Det følger af retsplejeloven, at Sø- og Handelsrettens domme som udgangspunkt skal ankes til landsretten. Men hvis der er er særlige grunde til det – fx at en afgørelse er af principiel karakter – kan Højesteret tillade, at Sø- og Handelsrettens afgørelser ankes direkte til Højesteret. I denne sag skulle Højesteret tage stilling til, om en afgørelse fra Sø- og Handelsretten om beregning af sygedage kunne ankes direkte til Højesteret.

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvordan sygedage opgøres i henhold til den såkaldte 120-dagesregel i funktionærloven. Omdrejningspunktet i sagen var, om arbejdsfrie dage skulle tælle med i opgørelsen, hvis medarbejderen var syg forud for og efter fridagene. I sin dom nåede Sø- og Handelsretten frem til, at sådanne fridage tæller med. Dommen var i tråd med hidtidig retspraksis.

Vi har tidligere omtalt afgørelsen her

HK, der havde ført sagen for medarbejderen, ønskede at anke sagen direkte til Højesteret. HK argumenterede bl.a. for, at sagen var af principiel karakter.

Højesteret tillod imidlertid ikke, at sagen kunne ankes direkte til Højesteret. Højesteret fandt – uden nærmere begrundelse – at sagen ikke var af principiel karakter, ligesom der heller ikke forelå andre omstændigheder, der kunne tale for, at sagen burde kunne ankes direkte til Højesteret. HK må derfor videreføre sagen ved landsretten, hvis HK ønsker dette.

Norrbom Vinding bemærker

  • at Højesteret samme dag afviste at give tilladelse til, at to lignende sager kunne ankes til Højesteret, og
  • at Højesterets afgørelse muligvis må læses sådan, at Sø- og Handelsrettens afgørelse i sagen er korrekt.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet