Sydkystens turistbureau

En arbejdsgiver opsagde samtlige medarbejdere på grund af en betydelig usikkerhed om virksomhedens fremtid. En række medarbejdere blev genansat – dog ikke en barslende medarbejder. Dette var ikke i strid med ligebehandlingsloven.

NVI_Portrætter_done_005_web.jpg

Det forhold, at en opsagt gravid/barslende medarbejder ikke på samme måde som andre opsagte medarbejdere tilbydes genansættelse i en situation, hvor den driftsmæssige situation ændrer sig, fører ikke til, at den oprindelige opsigelse af den særligt beskyttede medarbejder anses for at være i strid med ligebehandlingsloven. Det vil derimod med udgangspunkt i den delte bevisbyrde i ligebehandlingsloven skulle vurderes, om beskyttelsen i loven er tilsidesat. Det er således medarbejderen, der skal påvise faktiske omstændigheder, der tyder på, at den manglende (gen)ansættelse var begrundet i afholdelsen af orlov. Det viser denne dom fra Østre Landsret. 

Sagen handlede om en turistassistent ansat i en virksomhed, der drev turistbureauer i to byer i Syddanmark. Turistbureauets kontrakt med kommunen, hvori begge bureauets kontorer var beliggende, stod til at udløbe den 31. december 2016. 

I løbet af sommeren 2016 var der betydelig usikkerhed om, hvorvidt kommunen ville forlænge kontrakten med turistbureauet. Alle medarbejdere, heriblandt også turistassistenten, som på dette tidspunkt var på barselsorlov, blev derfor opsagt. 

I september valgte kommunen at forlænge kontrakten med turistbureauet, dog med en række nye visioner og målsætninger for turismen i kommunen – bl.a. skulle markedsføringen af kommunen som turistattraktion styrkes på de digitale medier. Forlængelsen af kontrakten indebar, at turistbureauet skulle ansætte en række medarbejdere. Alle de opsagte medarbejdere blev indkaldt til samtale. Turistassistenten fik ikke tilbudt et job – det gjorde barselsvikaren derimod. 

Turistassistenten og hendes fagforening valgte herefter at anlægge sag, idet de gjorde gældende, at både afskedigelsen og afslaget på genansættelse var i strid med ligebehandlingsloven.

Både i byretten og landsretten blev virksomheden frifundet. Begge instanser lagde vægt på, at afskedigelsen af turistassistenten alene var begrundet i den betydelige usikkerhed, der var om virksomhedens fremtid på opsigelsestidspunktet, og at alle medarbejdere var blevet opsagt samtidig. 

Endelig blev det lagt til grund, at den nye aftale med kommunen indebar, at der var behov for andre kompetencer end tidligere hos de medarbejdere, der skulle ansættes. Efter oplysningerne om kompetencerne hos de medarbejdere, der blev genansat/ansat, og om forløbet af turistassistentens ansættelsessamtale fandt landsretten ikke, at turistassistenten havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at afslaget på genansættelse var i strid med ligebehandlingsloven.

Norrbom Vinding bemærker

  • at dommen bekræfter, at en utvivlsomt driftsmæssigt begrundet opsigelse af en barslende medarbejder ikke bliver usaglig af, at medarbejderen senere forbigås i forbindelse med genansættelse/ansættelse af medarbejdere som følge af ændrede driftsmæssige forhold i organisationen,
  • at der i en sådan situation derimod skal foretages en vurdering af, om den manglende genansættelse af den barslende medarbejder er sket i strid med ligebehandlingslovens § 2 og dermed i henhold til reglerne om delt bevisbyrde, og 
  • at dommen desuden bekræfter, at spørgsmålet om, hvorvidt der er påvist faktiske omstændigheder, skal ske på baggrund af en vurdering af de samlede faktiske omstændigheder i sagen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet