Sund og frisk blæksprutte søges

Et jobopslag, hvoraf det fremgik, at arbejdsgiver søgte en medarbejder, der var ”sund og hel frisk – og fuld af energi”, var ikke i strid med reglerne om forskelsbehandling.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Hvis en arbejdsgiver beskriver i et jobopslag, at det tillægges vægt, om en ansøger har et handicap, kan det medføre en bøde til arbejdsgiveren. Ligebehandlingsnævnet skulle i denne sag tage stilling til, om ordlyden af et jobopslag var i strid med forskelsbehandlingsloven.

Sagen handlede om et lille ingeniørfirma, som søgte en ”blæksprutte/kontorassistent” til en deltidsstilling. Af jobopslaget fremgik bl.a., at medarbejderen skulle være ”sund og hel frisk – og fuld af energi”. Derudover stillede arbejdsgiver bl.a. krav til samarbejdsevner, positiv indstilling, dansk- og engelskkundskaber samt tidligere erfaring. Afslutningsvis var det angivet i opslaget, at hvis en ansøger kunne svare bekræftende på 75 % af indholdet i opslaget, ville ingeniørfirmaet gerne høre fra ansøgeren.

Klageren i sagen led af en kronisk lidelse. Hun var derfor tilkendt fleksjob og visiteret til at arbejde 20 timer om ugen. Klageren søgte ikke stillingen, men indgav en klage til Ligebehandlingsnævnet.

For Ligebehandlingsnævnet anførte klager, at hun havde regnet på indholdet af opslaget, og at hun mente, at 46 % af ingeniørfirmaets krav til ansøgere vedrørte helbred og energiniveau. Klager læste derfor opslaget sådan, at hvis en ansøger ikke havde et godt helbred, så ville ansøgeren ikke være den rette til jobbet. På den baggrund gjorde hun gældende, at jobopslaget var udtryk for forskelsbehandling på grund af handicap.

Samlet set ikke forskelsbehandling
Ligebehandlingsnævnet gav ikke klager medhold. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at det ikke var tilstrækkeligt til at anse annoncen for at være udtryk for forskelsbehandling, at det fremgik af annoncen, at ingeniørfirmaet søgte en medarbejder, som var sund og frisk og fuld af energi. Ligebehandlingsnævnet tillagde det vægt, at de opstillede kriterier for ansøgere til deltidsstillingen ikke i sig selv udelukkede, at en person med handicap ville kunne komme i betragtning til stillingen.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen illustrerer, at en arbejdsgivers annoncering efter medarbejdere ikke er i strid med forskelsbehandlingsloven, bare fordi et jobopslag nævner ansøgerens helbred, så længe jobopslaget i sin helhed ikke er diskriminerende, og
  • at Ligebehandlingsnævnets afgørelse er helt på linje med praksis på området.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet