Stillingsændring var ikke begrundet i barsels- og forældreorlov

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, at en pædagog blev varslet stillingsændring kort tid efter, at hun var vendt tilbage fra barsels- og forældreorlov.

En arbejdsgiver må ikke lægge vægt på en medarbejders barsels- og forældreorlov i forbindelse med en beslutning om opsigelse. Hvis der sker væsentlige ændringer af medarbejderens ansættelsesvilkår, vil det være at sidestille med en opsigelse. Ligebehandlingsnævnet skulle i denne sag tage stilling til, om en stillingsændring var begrundet i en medarbejders barsels- og forældreorlov.

Sagen handlede om en pædagog, der efter ca. 1 års barselsorlov samt 1 måneds ferie var vendt tilbage til sit arbejde. En måned efter pædagogens tilbagevenden blev pædagogen på et møde orienteret om, at ledelsen havde besluttet, at pædagogen skulle rokere til en anden ”blok” i den afdeling, hvor hun allerede var ansat, idet der her var brug for hendes faglige kompetencer. Stillingsændringen indebar bl.a., at pædagogen fremover skulle arbejde hver anden weekend.

Efter mødet modtog pædagogen et brev om påtænkt afskedigelse med samtidigt tilbud om genansættelse i den nye stilling. Pædagogen mente imidlertid ikke, at weekendarbejdet var foreneligt med hendes familieliv, og hun ønskede ikke at blive flyttet. Pædagogen blev derfor afskediget.

Pædagogen mente, at stillingsændringen var i strid med ligebehandlingsloven, og hun klagede derfor til Ligebehandlingsnævnet.

For Ligebehandlingsnævnet gjorde pædagogen gældende, at stillingsændringen indebar en væsentlig vilkårsændring, og at beslutningen herom måtte være truffet under hendes orlov.

De faglige kompetencer var afgørende
Ligebehandlingsnævnet gav ikke pædagogen medhold. Nævnet udtalte indledningsvis, at der ikke var oplysninger i sagen, der gav grundlag for at antage, at beslutningen om stillingsændring/afskedigelse var truffet under pædagogens orlov. Det var derfor reglen om delt bevisbyrde, der fandt anvendelse.

Nævnet mente dog ikke, at pædagogen havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at tro, at pædagogens orlov havde indgået i arbejdsgiverens beslutning om at flytte pædagogen. Nævnet vurderede nemlig, at beslutningen om at flytte pædagogen var sagligt begrundet i arbejdsgiverens behov, og at valget var faldet på pædagogen på grund af hendes faglige kompetencer.

Norrbom Vinding bemærker

  • Ligebehandlingsnævnets afgørelse bekræfter, at det faktum, at en opsigelse tidsmæssigt ligger tæt på endt barsels- og forældreorlov, ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at påvise faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at opsigelsen er begrundet i orloven.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet