Speditøren, der ville afholde forældreorlov

Det var ikke usagligt at afskedige en speditør kort tid efter, at denne havde fremsat krav om afholdelse af forældreorlov.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Det følger af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager, fordi denne har fremsat krav om udnyttelse af fravær som følge af graviditet eller barsel. Ligebehandlingsnævnet skulle i denne sag tage stilling til, om en afskedigelse af en speditør var begrundet i et fremsat ønske om forældreorlov og dermed udgjorde forskelsbehandling på grund af køn.

Sagen handlede om en speditør, der blev far den 18. juni 2018 og afholdt 14 dages fædreorlov i forlængelse heraf. En måneds tid efter han var vendt tilbage, oplyste han, at han gerne ville afholde 8 ugers forældreorlov startende i marts 2019. Kort tid efter blev han afskediget med henvisning til faldende økonomiske resultater, og da grundlaget for hans stilling var bortfaldet som følge af ophøret af en samarbejdsaftale.

Speditøren klagede til Ligebehandlingsnævnet og gjorde i den forbindelse gældende, at han var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn, og eftersom hans ægtefælle fortsat var på barsel, fandt den omvendte bevisbyrde anvendelse.

Speditøren anførte, at ophøret af samarbejdsaftalen var sket for flere måneder siden, og at der siden da havde været rigeligt med opgaver bl.a. fra en ny samarbejdspartner. En fast bestanddel af hans andre arbejdsopgaver var desuden ikke blevet påvirket af ophøret af samarbejdsaftalen.

Arbejdsgiveren gjorde gældende, at afskedigelsen var begrundet i den faldende omsætning og derfor ikke havde noget med ønsket om forældrelov at gøre. Afholdelse af orlov var desuden en naturlig del af driften. Som følge af de dårlige økonomiske resultater var det i øvrigt blevet besluttet at indføre ansættelsesstop, og der var endvidere også blevet afskediget en anden medarbejder.


Afskedigelse havde ikke sammenhæng med anmodning om afholdelse af forældreorlov
Ligebehandlingsnævnet fastslog først og fremmest, at den omvendte bevisbyrde fandt anvendelse, da den anden forælder fortsat holdt orlov efter barselsloven. Dernæst fandt nævnet det bevist, at det var økonomiske vanskeligheder i virksomheden, der nødvendiggjorde opsigelsen af et antal medarbejdere.

Da speditørens arbejdsopgaver var bortfaldet som følge af det ophørte samarbejde, fandt nævnet, at arbejdsgiveren havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke var begrundet i ønsket om at afholde forældreorlov.

Speditøren fik derfor ikke medhold i sin klage.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen illustrerer, at det ikke er i strid med ligebehandlingsloven at afskedige en medarbejder, der har fremsat ønske om afholdelse af forældrelov, når afskedigelsen ikke er helt eller delvist begrundet i graviditeten, og
  • at det forhold, at man bliver afskediget i tæt tidsmæssig tilknytning til fremsættelsen af kravet om afholdelse af orlov, ikke nødvendigvis indebærer, at arbejdsgiveren ikke kan løfte bevisbyrden for, at opsigelsen ikke var begrundet i anmodningen om afholdelse af orlov.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet