Soldaten i Højesteret

Højesteret fandt, at en overassistents forudgående ansættelse som soldat skulle medregnes ved opgørelsen af hendes funktionæranciennitet.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Medarbejdere, der hovedsageligt er beskæftiget med kontorarbejde, er omfattet af funktionærloven. Eller er de? Østre Landsret afsagde sidste år en dom, som fastslog, at en overassistent i Forsvaret ikke kunne medregne sin forudgående ansættelse som konstabel i opgørelsen af sin funktionæranciennitet, selvom hun hovedsageligt havde haft kontorarbejde. Dommen blev indbragt for Højesteret, som nu er kommet med sit syn på sagen. 
 
Sagen handlede om en overassistent i Forsvaret, der i 2015 blev opsagt som følge af ‎omstruktureringer. Indtil sin ansættelse som overassistent i 2006 havde hun gjort ‎tjeneste som konstabel (kontraktansat menig soldat) i en længere periode. ‎Overassistenten var blevet ansat som konstabel i 1989 og havde primært arbejdet som ‎kontorhjælper i forskelige militære enheder. ‎

Selvom hun som konstabel fra tid til anden havde været på øvelse eller på skydebanen, ‎var størstedelen af arbejdstiden gået med klassisk kontorarbejde. I perioder havde hun ‎næsten udført det samme som sine civile kolleger, der var funktionærer. ‎Overassistenten mente derfor, at hendes funktionæranciennitet skulle beregnes fra ‎‎1991 med den følge, at hun havde ret til fratrædelsesgodtgørelse. ‎

Østre Landsret fandt, at det primære formål med ansættelsen som konstabel var at indgå som soldat i de væbnede styrker. Ansættelsen som soldat var derfor ikke omfattet af funktionærbegrebet. Landsrettens dom er omtalt her.

Hovedbeskæftigelsen blev afgørende
Sagen blev indbragt for Højesteret, som indledningsvist fastslog, at der ikke i funktionærloven eller dens forarbejder generelt er holdepunkter for at undtage militært ansatte i Forsvaret fra lovens regulering. Herefter fandt Højesteret det bevist, at overassistenten i hvert fald siden 1998 og frem til sin fratræden i 2015 primært havde været beskæftiget med kontorarbejde.

Overassistentens funktionæranciennitet var derfor minimum 17 år, og hun var dermed berettiget til fratrædelsesgodtgørelse.

Afslutningsvist fandt Højesteret, at den faste praksis, der havde været mellem Forsvaret og Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF), om, at konstabler ikke var funktionærer, ikke kunne føre til et andet resultat.

Norrbom Vinding bemærker

  • at Højesterets dom er i tråd med det generelle udgangspunkt om, at de opgaver, en medarbejder de facto har udført, tillægges afgørende vægt ved vurderingen af, om en medarbejder er funktionær eller ej.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet