”Slut for denne omgang”

Det var ikke på grund af graviditet, at et vikariat hos et gartneri ophørte, da vikaren indgav en sygemelding til sit vikarbureau.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Det er ikke nødvendigvis i strid med ligebehandlingsloven at afskedige en gravid medarbejder. Men det er arbejdsgiveren, der bærer bevisbyrden for, at graviditeten hverken helt eller delvist er årsag til opsigelsen. I denne sag skulle Østre Landsret tage stilling til, om ophøret af en gravid kvindes vikariat var i strid med ligebehandlingsloven.

Et vikarbureau havde i aftalegrundlaget med sine vikarer aftalt et standardvilkår om, at ved en vikars indgivelse af en sygemelding betragtedes vikarens igangværende vikariat som opsagt uden yderligere varsel, medmindre andet var aftalt.

En kvindelig vikar, som var gravid og i vikarjob hos et gartneri, sygemeldte sig en dag pr. sms til vikarbureauet. Den følgende dag modtog vikaren besked om, at hendes arbejde hos gartneriet var ”slut for denne omgang”. Vikarbureauet henviste ikke i forbindelse hermed til det omtalte standardvilkår. Vikaren og hendes fagforening mente, at ophøret af vikariatet var begrundet i kvindens graviditet og anlagde derfor en sag mod vikarbureauet.

For såvel byretten som landsretten gjorde vikaren gældende, at det hverken var dokumenteret eller sandsynliggjort, at graviditeten intet havde med beslutningen om at opsige vikaren at gøre. Vikaren gjorde videre gældende, at vikarbureauet ikke havde håndhævet ansættelsesvilkåret om ophør af et igangværende vikariat ved indgivelse af sygemelding konsekvent.

Vikarbureauet gjorde heroverfor gældende, at ophøret af kvindens vikariat udgjorde et aftalt, begivenhedsbestemt ophør af ansættelsesforholdet, hvorfor der ikke var tale om en afskedigelse, og at der allerede af denne grund ikke var sket overtrædelse af forbuddet mod afskedigelse i ligebehandlingsloven. For det tilfælde, at retten måtte finde, at der var tale om en afskedigelse, gjorde vikarbureauet gældende, at afskedigelsen hverken var helt eller delvist begrundet i kvindens graviditet – men derimod udelukkende i sygemeldingen og det aftalte standardvilkår.

Ophør af vikariat ej begrundet i graviditet
Indledningsvist bemærkede landsretten, at vikarbureauet ved sin meddelelse om ophøret af den gravide kvindes vikariat ikke havde henvist til det aftalte ansættelsesvilkår om ophør ved indgivelse af sygemelding.

Herefter lagde landsretten til grund, at vikariater formidlet af vikarbureauet – i hvert fald i nogle tilfælde – efter en sygemelding var fortsat formløst, uden at der var blevet udstedt nogen dokumentation for, at ansættelsesforholdet havde været opsagt på grund af sygemeldingen. Landsretten fandt derfor, at ophøret af den gravide kvindes vikariat måtte anses som en afskedigelse, der skulle bedømmes efter ligebehandlingsloven.

Landsretten lagde herefter vægt på, at ophøret af kvindens vikariat skete i forlængelse af ikke-graviditetsbetinget sygdom, og at gartneriet havde meddelt vikarbureauet, at der den følgende uge ville være behov for færre vikarer. Endvidere var den gravide vikar allerede få dage efter ophøret af vikariatet hos gartneriet blevet tilbudt et andet vikariat.

Som følge heraf havde vikarbureauet godtgjort, at ophøret af vikariatet ikke var begrundet i kvindens graviditet. Vikarbureauet blev derfor frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at retten på baggrund af sagens konkrete omstændigheder vurderede, at det aftalte, begivenhedsbestemte ophør af vikariatet udgjorde en afskedigelse, som skulle bedømmes efter ligebehandlingslovens § 9, og
  • at afgørelsen illustrerer, at det ikke er i strid med ligebehandlingsloven at afskedige en medarbejder, der er gravid, når afskedigelsen ikke er helt eller delvist begrundet i graviditeten, og arbejdsgiveren kan løfte bevisbyrden for dette.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet