Sklerose udgjorde ikke et handicap

Medarbejder, der fik konstateret sklerose havde ikke et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, bl.a. fordi medarbejderen fortsat var fuldt erhvervsaktiv.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Hvis en medarbejder mener at være blevet afskediget på grund af handicap, er det i første omgang medarbejderen, der skal bevise, at han/hun på opsigelsestidspunktet led af et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. I denne sag skulle Ligebehandlingsnævnet tage stilling til, hvorvidt en familierådgiver med diagnosen sklerose havde løftet denne bevisbyrde.

En kommune besluttede, at der som følge af besparelser skulle afskediges seks ud af 40 medarbejdere i kommunens familiecenter. Der blev på et MED-udvalgsmøde vedtaget en række kriterier for udvælgelsen af, hvilke medarbejdere der skulle afskediges.

En familierådgiver, som blev opsagt under den pågældende afskedigelsesrunde, mente, at opsigelsen af hende skyldtes, at hun kort forinden opsigelsen havde fået konstateret progressiv sklerose, hvilket hun havde meddelt sin afdelingsleder. Medarbejderen indbragte derfor en klage til Ligebehandlingsnævnet.

Kommunen havde i sin udvælgelsesprocedure bl.a. lagt vægt på medarbejdernes kapacitet, bredde og stabilitet i opgaveløsningen. Familierådgiveren gjorde for Ligebehandlingsnævnet gældende, at kommunen med disse kriterier bl.a. havde lagt vægt på medarbejdernes sygefravær. Herefter anførte familierådgiveren, at selv om hun ikke under sin ansættelse havde haft meget sygefravær, medførte hendes diagnose en risiko for et højere sygefravær, hvorfor hun var blevet stillet ringere end sine kollegaer.

Fortsat fuldt erhvervsaktiv
Ligebehandlingsnævnet lagde i sin afgørelse vægt på, at familierådgiveren ikke havde oplevet andre symptomer fra sygdommen end gradvist indsættende problemer med gang. Herefter bemærkede nævnet, at familierådgiveren fortsat var fuldt erhvervsaktiv, ligesom diagnosen ifølge den lægelige vurdering ikke foreløbig burde ændre på hendes arbejdssituation.

Ligebehandlingsnævnet lagde derudover vægt på, at familierådgiveren havde oplyst, at sygdommen hverken havde medført sygefravær eller behov for skånehensyn i arbejdet.

På den baggrund vurderede Ligebehandlingsnævnet, at familierådgiverens sklerose på afskedigelsestidspunktet ikke havde medført sådanne funktionsbegrænsninger, at sygdommen udgjorde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Afskedigelsen af familierådgiveren var derfor ikke i strid med forskelsbehandlingsloven.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen illustrerer, at det er medarbejderen, der skal godtgøre, at en eventuel sygdom (herunder en kronisk lidelse) på opsigelsestidspunktet har medført funktionsbegrænsninger i en sådan grad, at sygdommen udgør et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, og
  • at der ved vurderingen af, om en medarbejders funktionsbegrænsning udgør et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, bl.a. lægges vægt på, om medarbejderen på opsigelsestidspunktet fortsat er fuldt erhvervsaktiv, herunder om og i hvilket omfang sygdommen har medført sygefravær eller behov for skånehensyn i arbejdet.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet