”Share a coke”

Bortvisning af en servicemedarbejder, der havde taget to dåsecolaer fra et aflåst depot, var berettiget.

NV Highres-3.jpg

I denne sag skulle en faglig voldgift tage stilling til, om en teknisk servicemedarbejder, der var ansat på en skole, havde stjålet dåsesodavand fra et aflåst depot. Og i givet fald, om dette udgjorde et groft tillidsbrud, der kunne berettige en bortvisning.

Da servicelederen havde haft en mistanke om, at servicemedarbejderen stjal colaer fra festudvalgets depot, opstillede han en ”fælde”. Sammen med en IT-medarbejder tog han et billede af en ramme dåsecolaer i depotet, og oven på colaerne stillede de en beholder med bordtennisbolde.

Da servicemedarbejderen senere blev set med en cola i hånden, gik servicelederen tilbage til depotrummet med IT-medarbejderen og tog et nyt billede. Det fremgik heraf, at beholderen med bordtennisbolde var flyttet, og at der manglede colaer fra rammen.

Efterfølgende gennemgik servicelederen videoovervågningen, der viste, at servicemedarbejderen var den eneste, der havde været i kælderen, hvor depotet lå, i tidsrummet mellem de to billeder. Desuden kunne man se på videoovervågningen, at servicemedarbejderen forlod kælderen med en dåsecola.

Servicemedarbejderen blev på den baggrund bortvist, tyveriet af colaer politianmeldt, og dermed skulle man tro, at den sag var slut.

Men servicemedarbejderen anlagde sag. Han gjorde gældende, at nok havde han været i kælderen på det angivne tidspunkt, men der var ikke nogen beviser for, at han havde taget colaer fra depotet.

Bortvisning berettiget
På baggrund af billederne lagde opmanden til grund, at der var fjernet en eller flere sodavand fra festudvalgets depot i det pågældende tidsrum. Desuden var det ubestridt, at servicemedarbejderen var gået ned i kælderen og kommet op med en dåsecola. Idet der ikke havde været andre end servicemedarbejderen i kælderen i det pågældende tidsrum, lagde opmanden derfor endvidere til grund, at det ikke kunne være andre end servicemedarbejderen, der havde taget colaerne.

På den ene side anerkendte opmanden, at der kun var tale om genstande af beskeden værdi, hvilket talte imod, at servicemedarbejderen kunne bortvises.

På den anden side anførte opmanden, at servicemedarbejderen havde været klar over, at colaerne tilhørte festudvalget og ikke arbejdsgiveren. Dertil kom, at det måtte stå klart, at medarbejderne ikke måtte tage sodavand fra det aflåste depot, hvilket ikke krævede nærmere retningslinjer.

Da servicemedarbejderen havde skaffet sig adgang til depotet ved brug af en nøgle, der var betroet ham som led i hans arbejde, var der tale om et groft tillidsbrud og dermed en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, der berettigede bortvisningen.

Skolen blev derfor frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen er et eksempel på, at selv tyveri af genstande fra arbejdspladsen af beskeden værdi kan berettige en bortvisning, og
  • at det forhold, at medarbejdere ikke må borttage ting fra arbejdspladsen, ikke kræver nærmere retningslinjer.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet