Samarbejds­vanskeligheder eller stillingsnedlæggelse?

En tjenestemand havde ikke krav på rådighedsløn. Østre Landsret fastslog, at afskedigelsen skete på grund af samarbejdsvanskeligheder.

NV Highres-3.jpg

Tjenestemænd, der afskediges, har krav på 3 års rådighedsløn, hvis afskedigelsen skyldes en stillingsnedlæggelse, og en anden passende stilling ikke tilbydes. I denne sag skulle Østre Landsret tage stilling til, om en tjenestemand reelt var blevet afskediget som følge af samarbejdsvanskeligheder, eller om der i stedet var tale en skinbegrundelse for nedlæggelsen af stillingen, med den konsekvens at tjenestemanden havde krav på rådighedsløn.

En tjenestemand havde været ansat i 7 år i Havarikommissionen, da han i 2013 fik en advarsel på grund af samarbejdsvanskeligheder. Tjenestemanden blev herefter sygemeldt. Under sygemeldingen klagede tjenestemanden over advarslen, men den blev ikke trukket tilbage. 

Tjenestemanden genoptog siden hen arbejdet på nedsat tid, og der blev udfoldet en række bestræbelser på at forbedre samarbejdet. Under dette forløb stod det klart, at tjenestemanden og ledelsen havde meget forskellige opfattelser af samarbejdet og af adfærd og kommunikation, ligesom tjenestemanden heller ikke fulgte de konkrete instrukser, som han fik af ledelsen. Tjenestemanden blev derfor afskediget.

Hvad var den reelle begrundelse?
Tjenestemanden indbragte sagen for byretten med påstand om, at der var tale om en skinbegrundelse, da afskedigelsen i virkeligheden skyldtes, at hans stilling skulle nedlægges. Tjenestemanden henviste til et notat, der beskrev, hvordan nogle besparelser kunne opnås gennem stillingsnedlæggelser, ligesom han pegede på, at hans stilling ikke var blevet genbesat. Tjenestemanden gjorde derfor også gældende, at han havde krav på 3 års rådighedsløn. 
Byretten lagde til grund, at der var tale om en saglig afskedigelse begrundet i samarbejdsvanskeligheder, og at der ikke var grundlag for at antage, at der skulle være tale om nogen skinbegrundelse.

Sagen blev anket til Østre Landsret, der stadfæstede byrettens dom. Ifølge landsretten kunne det lægges til grund, at der igennem en længere periode havde været betydelige samarbejdsvanskeligheder, og at disse i det væsentlige kunne tilskrives tjenestemanden. Det forhold, at der på afskedigelsestidspunktet var overvejelser om personalereduktioner, indebar ikke, at der dermed ikke skulle være tale om en reel begrundelse for afskedigelsen.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen bekræfter, at en tjenestemand kan afskediges diskretionært som følge af samarbejdsvanskeligheder, og
  • det i den forbindelse er uden betydning, om der samtidig pågår overvejelser om stillingsnedlæggelser, så længe begrundelsen for afskedigelsen er reel.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet