Retningslinjer om videoovervågning fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd

Efter en længere høringsproces har EDPB udstedt et endeligt sæt retningslinjer om opbevaring samt skiltning i forbindelse med videoovervågning.

nvi_portraetter_done_045_web.jpg

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (på engelsk: European Data Protection Board – ”EDPB”) har til opgave at sikre ensartet anvendelse af databeskyttelseslovgivningen i hele EU. Denne opgave løser EDPB blandt andet ved at udstede ”guidelines” (på dansk: retningslinjer). EDPB har for nylig – efter en længere høringsproces – udstedt et endeligt sæt retningslinjer om videoovervågning.

Baggrunden for retningslinjerne er, at videoovervågning i stigende grad anvendes i det offentlige rum, hvilket ofte begrundes med hensynet til borgernes sikkerhed. Over for dette hensyn står dog den enkelte borgers ret til privatliv. EDPB mener, at der er behov for at finde en mere passende balance mellem sikkerhedshensynet og retten til privatliv.

I Danmark er erhvervsdrivendes adgang til at foretage videoovervågning reguleret i tv-overvågningsloven, mens den videre behandling af videooptagelserne reguleres af både tv-overvågningsloven og databeskyttelsesreglerne.

Opbevaring af videomateriale
EDPB mener, at der i lyset af det almindelige princip om dataminimering er behov for klarere retningslinjer for opbevaring af videomateriale. I de nye retningslinjer fastslår EDPB derfor, at videoovervågninger bør slettes efter et par dage, medmindre der er en særlig grund til længere opbevaring. Det fremhæves desuden, at jo længere opbevaringen varer, des mere tungtvejende skal formålet med opbevaringen være – særligt hvis perioden er længere end 72 timer.

Denne tidsgrænse er væsentlig anderledes end de nuværende danske regler i tv-overvågningsloven, der giver mulighed for at opbevare tv-overvågningsbilleder optaget i kriminalitetsforebyggende øjemed i op til 30 dage. Hertil kommer, at der for nylig blev fremsat et lovforslag, der lægger op til, at der skal lempes på denne regel om opbevaring af tv-overvågningsbilleder. Lovforslaget er p.t. i udvalgsbehandling. Læs vores nyhed om dette lovforslag her

Skærpede regler for skiltning
Efter tv-overvågningsloven skal der skiltes eller på anden tydelig måde gives oplysning om, at der foretages videoovervågning. Også på dette punkt er EDPB’s retningslinjer skærpede.

Ifølge EDPB’s retningslinjer skal der altid oplyses om videoovervågning ved anvendelse af skilte. Skiltene skal ikke blot anføre, hvor der overvåges, men skal også indeholde en række oplysninger om den konkrete videoovervågning – eksempelvis formålet med videoovervågningen, hvem der er ansvarlig for videoovervågningen og den enkeltes rettigheder. Herudover skal det være muligt for den enkelte at indhente yderligere specificerede oplysninger om den pågældende videoovervågning. Oplysningerne skal kunne indhentes uden brug af elektronik, og det skal fremgå af skiltet, hvordan man kan indhente oplysningerne.

De endelige retningslinjer om videoovervågning kan tilgås her, hvor man også kan se et eksempel på, hvad EDPB anser som tilstrækkelig skiltning.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet