Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft skal være lettere

Regeringen foreslår flere ændringer i udlændingeloven, som skal medvirke til at gøre det lettere, når udlændige skal ansættes i danske virksomheder.

Norrbom_Sara_127-Ny-web[1].jpg

I oktober sidste år præsenterede regeringen sit udspil ”Styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft”. Udspillet indeholdt 21 nye initiativer, der skal gøre det lettere og mindre bureaukratisk for danske virksomheder at tiltrække og ansætte udenlandsk arbejdskraft.

Gennemførelsen af en række af initiativerne kræver ændringer i udlændingeloven, og lovforslaget herom er nu fremsat.

Ny beløbsordning for investeringslande
I lovforslaget foreslår regeringen, at beløbsordningen gøres ”landespecifik”.

Det betyder, at arbejdstagere fra tredjelande (lande uden for EU/EØS) kan få adgang til at arbejde i Danmark, hvis de får tilbudt et job med en løn på minimum 350.000 kr. om året, forudsat at deres hjemland er på listen over top 30-lande målt på ind- og udadgående investeringer i forhold til Danmark. I dag kan man som statsborger i et tredjeland kun få opholdstilladelse i Danmark efter beløbsordningen, hvis man bliver tilbudt et job med en løn på minimum 426.985,06 kr.

I forhold til beløbsordningen foreslås det endvidere at afskaffe kravet om, at løn op til beløbsgrænsen skal udbetales til en dansk bankkonto.

Modernisering af positivlisten
Positivlisten er en ordning, hvor man kan få opholdstilladelse, hvis man har fået tilbudt ansættelse inden for et fagområde, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Samtidig er det et krav, at ansøgeren har en relevant uddannelse for stillingen (minimum bachelorniveau).

Regeringen vil udvide listen, så den i højere grad afspejler det aktuelle kompetencebehov. Det foreslås derfor at indføre en mulighed for, at de regionale arbejdsråd kan tilføje stillinger til listen på alle uddannelsesniveauer, hvis sådanne stillinger mangler regionalt. Derudover foreslås det, at positivlisten kan udvides med ”beslægtede stillinger” til de stillinger, der allerede fremgår af listen.

En mere fleksibel fast track-ordning
Fast track-ordningen giver mulighed for, at virksomheder, som er blevet særligt certificeret, på nærmere fastsatte betingelser kan påbegynde et ansættelsesforhold med udenlandske arbejdstagere, før disse er blevet meddelt opholdstilladelse.

Under de nuværende regler kan en virksomhed blive udelukket fra fast track-ordningen i 2 år, hvis de laver mindre fejl. Denne karantæneperiode foreslås kortet ned til 1 år, samtidig med at bødeniveauet hæves.
 
Derudover foreslås det, at reglerne for certificering af virksomhederne gøres mere fleksible, således at fx kravet om antal fuldtidsansatte medarbejdere i Danmark falder fra 20 til 5 medarbejdere.

Fra 37 timer til 30 timer
Endelig foreslås det at gøre reglerne om arbejdstid mere fleksible. I dag er det en grundlæggende betingelse for at få opholds- og arbejdstilladelse i Danmark, at den stilling, der bliver tilbudt, er på ”sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår”. Dette fortolkes i praksis blandt andet som et krav om fuldtidsbeskæftigelse (37 timer).  Det foreslås, at denne betingelse fremover skal være opfyldt, hvis udlændingen tilbydes en stilling på minimum 30 timer.

Norrbom Vinding følger lovforslaget og vender tilbage, når der er nyt.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet