Regeringens lovprogram for det nye folketingsår er offentliggjort

Traditionen tro præsenterede regeringen på den første tirsdag i oktober sit lovprogram ‎for det kommende folketingsår. Lovprogrammet indeholder bl.a. andet den længe ‎ventede ændring af ferieloven og den nye databeskyttelseslov.

nvi_portraetter_done_008_web.jpg

I det kommende folketingsår lægger regeringen op til flere ændringer og nye ‎lovgivningsmæssige tiltag på det arbejds- og ansættelsesretlige område. Det drejer sig ‎først og fremmest om en gennemgribende ændring af ferieloven samt to helt nye love – ‎den meget omtalte databeskyttelseslov og lov om forretningshemmeligheder. Dertil ‎kommer en række forskellige ændringer i blandt andet arbejdsmiljøloven, ‎arbejdsløshedsforsikringsloven og sygedagpengeloven.‎

Herunder har vi samlet et overblik over de lovforslag, der er særlig relevante for det ‎arbejds- og ansættelsesretlige område. Som altid følger vi lovforslagenes behandling i ‎Folketinget og vender tilbage med en opdatering, når der er nyt. ‎

Ændring af ferieloven
Lovforslaget til ændring af ferieloven skal sikre en mere enkel og moderne ferielov, som ‎er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser. Fra 2020 indføres ‎samtidighedsferie, således at ferien optjenes løbende i perioden fra 1. september til 31. ‎august året efter, og den optjente ferie afholdes i perioden fra 1. september til 31. ‎december året efter. Den 16 måneder lange ferieafholdelsesperiode skal sikre, at det ‎forsat er muligt at gemme optjent ferie til afholdelse af eksempelvis efterårsferie eller ‎juleferie. Lovforslaget følger op på Ferielovudvalgets betænkning fra august i år. ‎

Ændringerne i ferieloven vil også medføre konsekvensændringer i blandt andet lov om ‎arbejdsløshedsforsikring. ‎

Databeskyttelsesloven ‎
Formålet med lovforslaget til den nye databeskyttelseslov er at gennemføre en generel ‎lov, der erstatter den nugældende persondatalov fra 2000. Lovforslaget supplerer ‎reglerne i den generelle persondataforordning, der får virkning den 25. maj 2018. ‎Forslaget opretholder og fastsætter således supplerende nationale bestemmelser om ‎behandling af personoplysninger inden for det nationale råderum, som forordningen giver ‎mulighed for. ‎

Lov om forretningshemmeligheder ‎
Lovforslaget har til formål at implementere Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ‎forretningshemmeligheder fra 2016. Med den nye lov vil det blive nærmere afgrænset, ‎hvad der skal forstås ved forretningshemmeligheder, samt hvilken adfærd der vil blive ‎betragtet som uretmæssig, og hvordan en overtrædelse af reglerne i givet fald skal ‎sanktioneres. ‎

Ændring af lov om arbejdsmiljø
I lovprogrammet er nævnt flere forslag, som vil indebære ændringer i arbejdsmiljøloven. ‎Der er blandt andet fremsat forslag om ændring af reglerne om arbejdsmiljøcertifikater. ‎Arbejdsmiljøcertifikatordningen administreres af Arbejdstilsynet, og formålet med ‎lovforslaget er at skabe hjemmel til at styrke kontrollen og kompetencerne i forhold til ‎ordningen. ‎

Ligeledes er der fremsat forslag til ændring af Arbejdstilsynets adgang til samtaler med ‎ansatte om det psykiske arbejdsmiljø. Ændringen vil give Arbejdstilsynet ret til at ‎gennemføre uovervågede samtaler med ansatte. Hvis lovforslaget vedtages, vil en ‎arbejdsgiver fremover kun have ret til at deltage i gruppesamtaler. Arbejdstilsynet kan ‎dog beslutte, at denne ret ikke skal gælde, hvis det er fagligt begrundet. ‎

Ændring af lov om sygedagpenge
Lovforslaget vil ændre reglerne for arbejdsgivers aktindsigt i sygedagpengesager, ‎således at arbejdsgivers adgang til ikke-relevante oplysninger om ansattes sygeforløb ‎afskæres eller begrænses.‎

Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring
I forlængelse af det nye dagpengesystem for lønmodtagere ønsker regeringen at ‎videreføre principperne i systemet, således at reglerne for lønmodtagere og ‎selvstændige i langt højere grad harmoniseres. ‎

Ændring af lov om social pension og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension ‎
Lovforslaget har for det første til formål at ændre reglerne for opsat pension således, at ‎pension, der opsættes, kan udbetales hurtigere og mere fleksibelt. Derudover har ‎lovforslaget til formål at ændre de gældende bestemmelser i ATP-loven om udskydelse ‎af folkepensionsalderen, så der anføres aldersgrænser, der kommer til at gælde i ‎forhold til den til enhver tid gældende folkepensionsalder ifølge lov om social pension. ‎

Ændring af lov om finansiel virksomhed ‎
Lovprogrammet indeholder også to forslag til ændring i lov om finansiel virksomhed, som ‎er relevante for det arbejds- og ansættelsesretlige område. Formålet med det første ‎lovforslag er at sikre medarbejderes ret til at optjene og bevare pensionsordninger, når ‎de flytter mellem Danmark og et andet EU-land. Formålet med det andet lovforslag er at ‎gennemføre en skærpelse af Finanstilsynets ”fit & proper”-regler for finansielle ‎virksomheders ledelsesmedlemmer. ‎

Ændring af udlændingeloven ‎
Lovprogrammet indeholder et lovforslag, der skal sikre, at udlændige, der pensioneres ‎efter et længere forudgående ophold i Danmark som udsendte medarbejdere ved ‎internationale organisationer omfattet af værtsskabsaftaler i Danmark, kan fortsætte ‎opholdet, efter deres ansættelse er afsluttet. Lovprogrammet lægger også op til, at ‎regeringen vil fremsætte et forslag, der skal hjælpe virksomheder med ikke at overtræde ‎udlændingeloven, ligesom lovforslaget forventes at indeholde forslag om en ‎bødeforhøjelse for arbejdsgivere, som bevidst overtræder reglerne på området. ‎

‎ ‎Hele regeringens lovprogram kan læses her.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet