Regeringens lovprogram for 2019/2020

Første tirsdag i oktober blev folketingsåret skudt i gang, og som vanligt offentliggjorde regeringen sit lovprogram for folketingsåret 2019/2020.

NV Highres-3.jpg

Regeringen har netop fremlagt sit lovprogram for det kommende folketingsår. Lovprogrammet indeholder en oversigt over de lovforslag, som regeringen forventer at fremsætte i løbet af folketingsåret – alt fra forbud mod udlevering af gratis plastikposer til regler om opsendelse af rumgenstande fra dansk territorium.

Vi har samlet de lovforslag, som har særlig relevans for det arbejds- og ansættelsesretlige område. Som altid følger vi lovforslagenes behandling i Folketinget og vender løbende tilbage med opdateringer i løbet af året.

Ret til tidlig tilbagetrækning
Lovprogrammet indeholder først og fremmest en programerklæring, hvorefter regeringen efter overenskomstforhandlingerne i foråret 2020 forventer at fremsætte lovforslag vedrørende ret til tidlig tilbagetrækning.

Ændring af lov om socialpension
For at forbedre seniorers økonomiske incitament til at arbejde i deres seniorliv foreslås det bl.a., at der indføres en forhøjelse af fradragsbeløb for arbejdsindkomst før fastsættelse af den personlige tillægsprocent.

Derudover foreslås det at indføre en seniorpensionsordning. Seniorpensionen er en helbredsbetinget tilbagetrækningsordning, som skal give nedslidte seniorer mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet 6 år før folkepensionsalderen.

Ændring af lov om sygedagpenge
Som opfølgning på den politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet, der blev indgået af den tidligere regering og flere af folketingets partier, foreslås en ændring af sygedagpengeloven. Formålet med lovforslaget er bl.a. at målrette brugen af lægeattesten LÆ285. Forslaget indebærer, at det skal være frivilligt for kommunerne at indhente lægeattesten til den første opfølgningssamtale.

Ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om arbejdsskadesikring
Som en anden opfølgning på den politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet vil regeringen fremsætte et lovforslag, som har til formål at indføre en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats. Forslaget medfører bl.a., at Arbejdstilsynets indsats skal målrettes de virksomheder, som har den største risiko for arbejdsmiljømæssige problemer. Det ønskes med ændringen at give Arbejdstilsynet flere redskaber, og at sanktionerne ved alvorlige og gentagne overtrædelser af arbejdsmiljøloven skærpes.

Derudover indeholder lovprogrammet et lovforslag, som har til formål at harmonisere regler om anmeldelse af arbejdsulykker efter arbejdsskadesikringsloven og arbejdsmiljøloven. Formålet med harmoniseringen er at gøre reglerne om anmeldelse mere gennemskuelige og dermed forbedre rammevilkårene for erhvervslivet.

Ændringer for fleksjob
Lovprogrammet indeholder flere forslag til ændringer af regler for fleksjob.

Det første lovforslag har til formål at foretage en række ændringer i lov om aktiv beskæftigelsesindsats – bl.a. at den obligatoriske pensionsordning for personer i fleksjob indskrives i loven.

Den anden ændring har til formål at forbedre seniorers mulighed for at blive ansat i et fastholdelsesfleksjob. Ændringen medfører, at personer med under 6 år til folkepensionsalderen med en væsentlig og varig nedsat arbejdsevne får mulighed for hurtigst muligt at komme i fleksjob på deres hidtidige arbejdsplads.

I lovprogrammet lægges der – som en tredje ændring – op til en udmøntning af en forventet aftale om justeringer af reformen af førtidspension og fleksjob i forligskredsen for reformen. Lovforslaget er en opfølgning på forståelsespapiret fra juni 2019 mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Ændring af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed
Formålet med dette lovforslag er at styrke indsatsen mod hvidvask og finansiering af terrorisme. Lovforslaget medfører bl.a. at der indføres hjemmel til at udstede administrative bødeforelæg, meddele påbud om ikke at optage nye kundeforhold og sikre Finanstilsynet yderligere adgang til oplysninger fra virksomheder under tilsyn.

Ændring af straffeloven
Formålet med lovforslaget er at udvide adgangen til at meddele forbud mod omgang og kontakt med børn for personer, som er dømt for visse seksualforbrydelser. Derudover vil lovforslaget medføre en udvidelse af adgangen for politiet til at videregive oplysninger til indehavere og bestyrere af virksomheder, institutioner mv. om, hvilke personer der har et forbud.

Udstedelse af skattekort til tredjelandsstatsborgere
Lovforslaget har til formål at sikre, at Skatteforvaltningen ikke udsteder skattekort til tredjelandsstatsborgere, som ikke har arbejdstilladelse i Danmark.

Tilbagerulning af ophævelsen af beskatning af fri telefon og internet
Lovforslaget har til formål at tilbagerulle den vedtagne ophævelse af beskatning af fri telefon og internet.

Ændring af udlændingeloven
Formålet med lovforslaget er at udvide adgangen for udlændinge uden arbejdstilladelse til at udføre ulønnet frivilligt arbejde i visse situationer.


Hele regeringens lovprogram kan læses her.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet