Regeringens lovprogram for 2018/2019

Sommerferien på Christiansborg har fået sin ende, og et nyt folketingsår er skudt i gang. Regeringen har derfor netop offentliggjort sit lovprogram for det kommende folketingsår.

Norrbomvinding 59132

Traditionen tro fremlagde regeringen den første tirsdag i oktober lovprogrammet for det kommende folketingsår. Lovprogrammet indeholder som bekendt de lovforslag, som regeringen forventes at fremsætte i løbet af folketingsåret. Det netop offentliggjorte lovprogram indeholder som vanligt en række lovændringer på det arbejds- og ansættelsesretlige område.

Norrbom Vinding har samlet de lovforslag, der er særlig relevante for det arbejds- og ansættelsesretlige område. Som altid følger vi lovforslagenes behandling og vender tilbage med en opdatering, når der er nyt.

Ændring af aktieoptionsloven
Lovforslaget medfører en markant udvidelse af aftalefriheden i forhold til medarbejderes rettigheder ved fratræden. Det skal blandt andet være muligt at aftale, at købs- eller tegningsrettigheder bortfalder ved arbejdsgivers opsigelse af ansættelsesforholdet. Det skal endvidere være muligt at aftale, at aktier ved medarbejderens fratræden kan tilbagekøbes til markedspris. Lovforslaget blev sendt i høring i juli måned, og vores nyhed herom kan læses via dette link.

Ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond
Formålet med dette lovforslag er at sikre, at Lønmodtagernes Garantifond kan lægge ud for lønmodtageres tilgodehavender i tilfælde, hvor lønmodtagerne ellers måtte afvente deres tilgodehavender, som følge af at der forud for konkursen kan have fundet en virksomhedsoverdragelse sted til en offentlig erhverver.

Ændring af lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik
Lovforslaget har til formål at sikre, at arbejdsgivere som udgangspunkt ikke har ret til at få indsigt i en medarbejders helbredsmæssige eller lægelige oplysninger i sager om sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Medmindre der foreligger afgørende hensyn til medarbejderens interesse i at hemmeligholde oplysningerne, skal arbejdsgiveren dog have ret til indsigt i oplysningerne, hvis oplysningerne er af væsentlig betydning for, at arbejdsgiveren kan varetage sine økonomiske interesser i refusionssagen.

Ændring af ligebehandlingsloven
Formålet med dette lovforslag er først og fremmest at tydeliggøre det forbud mod seksuel chikane, som allerede er en del af ligebehandlingsloven. Lovforslaget lægger endvidere op til en forhøjelse af godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane. For en nærmere beskrivelse af lovændringen henvises til vores nyhed her.

Ændring af lov om arbejdsskadesikring
Formålet med lovændringen er at genoprette anerkendelsesbegrebet vedrørende arbejdsulykker, hvilket vi forstår som et udtryk for et ønske om at præcisere arbejdsskadebegrebet.

Ændring af lov om ferie og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler
Som led i udmøntningen af de nye ferieregler skal dette lovforslag gennemføre præciseringer og tekniske ændringer.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Med dette lovforslag indføres en ny forenklet og gennemskrevet beskæftigelsesindsatslov, der blandt andet skal indeholde færre og mere enkle proceskrav og ens regler på tværs af forskellige målgrupper.

Ændring af lov om arbejdsmiljø
Formålet med dette lovforslag er at følge op på de kommende anbefalinger fra Ekspertudvalget om arbejdsmiljøindsatsen.

Ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Dette lovforslag er en udmøntning af regeringens udspil om at styrke beskæftigelsen blandt personer med handicap.

Ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltning mod hvidvask og forskellige andre love
Formålet med lovforslaget er blandt andet at indføre et skærpet bødeniveau for overtrædelse af hvidvasklovgivningen.

Lov om firmapensionskasser
Formålet med lovforslaget er at implementere det reviderede direktiv om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser. Med lovforslaget etableres en ny hovedlov for firmapensionskasser.

Ændring af kildeskatteloven m.fl.
Lovforslaget, som har til formål at afbureaukratisere forskerskatteordningen, medfører blandt andet, at betingelserne for at anvende ordningen gøres mere fleksible.

Ændring af aktieavancebeskatningsloven m.fl.
Lovforslaget har blandt andet til formål at indføre bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder.

Ændring af udlændingeloven
I lovprogrammet lægges der op til to ændringer af udlændingeloven.

Den ene ændring har til formål at styrke danske virksomheders adgang til at rekruttere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra tredjelande. Med henblik på at imødekomme aktuelle behov på arbejdsmarkedet foreslås det, at den såkaldte positivliste moderniseres og udvides. Endvidere foreslås det, at der for 30 særlige investeringslande indføres en lavere beløbsgrænse for, hvad udenlandske medarbejdere skal tjene for at have lov til at arbejde i Danmark.

Den anden ændring har til formål at gennemføre en række forskellige tiltag med henblik på at bekæmpe ulovligt arbejde. Et af disse tiltag indebærer, at bøder til de arbejdsgivere, der måtte antage ulovlig arbejdskraft, øges, når der foreligger skærpende omstændigheder.

Hele regeringens lovprogram kan læses her.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet