Projektlederen, som ikke var leder

En projektleder var omfattet af teknikeroverenskomsten og ikke af lederaftalen. Projektlederen havde krav på en del af en bonus, selvom bonusmålene ikke blev nået.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

I denne sag skulle en faglig voldgiftsret tage stilling til, om en bygningskonstruktør ansat som projektleder i en byggevirksomhed var omfattet af byggeriets teknikeroverenskomst, eller om han var omfattet af lederaftalen mellem DA og LH. Derudover skulle voldgiftsretten tage stilling til, om projektlederen var berettiget til en projektbonus, som skulle udbetales, hvis et projekt blev færdiggjort inden for en bestemt dato. Projektet blev ikke færdigt til tiden.

Byggeriets teknikeroverenskomst dækker tekniske funktionærer, som hovedsageligt beskæftiger sig med teknisk/klinisk bistandsydelse af ikke-håndværksmæssig- eller fabriksmæssig art som fx projektering samt planlægning og design. Arbejdet udføres typisk af medarbejdere med en teknisk uddannelse, som ligger mellem grundlæggende håndværkeruddannelser og ingeniøruddannelser.

Projektlederens primære opgaver var at forberede produktionen, styre tidsplanlægning og -opfølgning, kvalitetssikre, følge op på mangler samt afholde bygherre- og byggemøder på ét enkelt projekt. Projektlederen havde ret til at underskrive aftaler på op til 3 mio. kr. med underentreprenører, men i praksis skulle aftaler på over 100.000 kr. godkendes af en overordnet. Over ham var en projektchef samt en projektdirektør. De havde det overordnede økonomiske, kvalitetsmæssige og tidsmæssige ansvar for projektet.

I sagen var der uenighed om, hvorvidt bygningskonstruktøren havde så store ledelsesmæssige beføjelser, at han var omfattet af lederaftalen i stedet for teknikeroverenskomsten. Fordi medarbejderen, hvis han var omfattet af teknikeroverenskomsten, havde ret til en særlig opsparing på ca. 35.000 kr., indbragte projektlederens faglige organisation sagen for en faglig voldgiftsret.

Tekniker og ikke leder
Opmanden fandt, at projektlederen var omfattet af teknikeroverenskomsten. Opmanden lagde vægt på, at selvom projektlederen havde et stort ansvar, lå hans arbejdsopgaver inden for rammerne af hans uddannelse som bygningskonstruktør. Derudover tillagde opmanden det vægt, at både projektchefen og projektdirektøren var overordnet projektlederen, og at de i sidste ende ledede og havde ansvaret for byggeprojektet. Projektlederen var derfor berettiget til at få udbetalt den særlige opsparing på ca. 35.000 kr.

Bonus uanset at bonusmålene ikke var nået
Under ansættelsen af projektlederen blev der forhandlet en bonusaftale på plads. Som en del af bonusaftalen var projektlederen berettiget til en bonus på ca. 100.000 kr., hvis projektet blev afleveret inden en bestemt dato. Det lykkedes ikke at færdiggøre projektet til den dato. Projektlederen mente dog, at det var byggevirksomheden, som måtte bære ansvaret for, at underleverandører havde forsinket afleveringen af projektet. Derudover mente han, at der i bonussen også var et element af en ”stay on”-bonus, som skulle udbetales.

Byggevirksomheden var enig i, at der var et element af en ”stay on”-bonus indarbejdet i bonussen, men den var uenig i, at den skulle bære ansvaret for forsinkelsen.

Opmanden fandt, at fordi projektet ikke blev afleveret til tiden, var projektlederen ikke berettiget til hele den omtvistede bonus, idet virksomheden ikke bar ansvaret for forsinkelsen Henset til bl.a., at projektet kun blev forsinket i få uger (efter fradrag af sommerferien), samt til at bonussen havde et element af en ”stay on”-bonus, fandt opmanden, at projektlederen var berettiget til at få udbetalt halvdelen af bonussen.

Norrbom Vinding bemærker

  • at det som udgangspunkt er den enkelte medarbejders stillingsindhold – og ikke medarbejderens uddannelse – der er afgørende for, om medarbejderen er omfattet af en overenskomst, og at det som i nærværende sag må komme an på en konkret vurdering, hvilken overenskomst en medarbejder er omfattet af, og
  • at opmandens begrundelse for, at medarbejderen havde krav på en del af bonussen, selvom bonuskravene ikke var opfyldt, var meget konkret, samt at udgangspunktet derfor fortsat må være, at medarbejdere ikke har krav på at få udbetalt hele eller dele af en bonus, hvis lovlige og udtrykkelige kriterier for udbetaling ikke er opfyldt til punkt og prikke.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet