Pensionsordningens præmisser

Østre Landsret har afgjort, at en ændring af en pensionsordning var i overensstemmelse med det aftalegrundlag, der regulerede ordningen.

nvi_portraetter_done_045_web.jpg

Når vi indbetaler bidrag til en pensionsordning, sker det i tillid til, at pensionsopsparingen anvendes som aftalt. Derfor er det vigtigt, at vilkårene ikke uden videre ændres. Omvendt er pensionskasser nødt til at tage højde for, når den generelle levealder stiger, for det kan gøre det nødvendigt at justere rammerne. I denne sag skulle Østre Landsret tage stilling til, om en pensionskasse havde foretaget en lovlig ændring af en pensionsordning.

Sagen drejede sig om en pædagog, der i mere end 30 år havde indbetalt til en arbejdsmarkedspension. I 2013 foretog pensionskassen nogle ændringer i pensionsordningen, bl.a. som følge af en ændret aldersudvikling for medlemmerne. Ændringen betød bl.a., at den i ordningen fastsatte ægtefællepension ville bortfalde. Til gengæld blev der bl.a. indført en forhøjet dødsfaldsdækning.

Pædagogen og hendes registrerede partner mente, at ændringen var et indgreb i deres velerhvervede rettigheder, og at den tilsidesatte deres berettigede forventninger i form af deres opsparing gennem mere end 30 år. De klagede derfor til både Finanstilsynet og Ankenævnet for Forsikring. Finanstilsynet fandt ikke, at der var grundlag for at tilsidesætte pensionskassens beslutning om ændring af ordningen, mens ankenævnet fandt, at sagen var så principiel, at den burde afgøres af domstolene, og derfor undlod at tage stilling.

Pædagogen og partneren indbragte derfor sagen for domstolene med påstand om, at den foretagne ændring var ugyldig.

Pensionskassen gjorde under sagen gældende, at ændringen var sket i overensstemmelse med de regler, der var fastsat i de relevante pensionsregulativer, og at ændringerne var tiltrådt af overenskomstparterne. Desuden fremførte pensionskassen, at ændringen var sket ud fra et sagligt ønske om en opprioritering af medlemmernes egenpension og en højere grad af ligestilling mellem gifte og ugifte medlemmer.

Landsrettens afgørelse

Landsretten frifandt pensionskassen. I sin begrundelse pegede landsretten indledningsvis på, at der var enighed mellem parterne om, at ændringen af ordningen var gennemført i overensstemmelse med reglerne herom i de pågældende pensionsregulativer.

I sin begrundelse fastslog landsretten endvidere, at ændringen var sket ud fra saglige hensyn til ordningens medlemmer som helhed, og pegede i den forbindelse bl.a. på, at der var tale om en overenskomstbaseret, kollektiv ordning, under hvilken der måtte være en vid adgang til at foretage sagligt begrundede ændringer baseret på aktuarmæssige beregninger.

Pædagogen og hendes registrerede partner havde også gjort gældende, at der var sket et indgreb i deres rettigheder efter den Europæiske Menneskerettighedskonvention, men heller ikke det gav landsretten dem medhold i.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen viser, at det er muligt at foretage ændringer i en pensionsordning, hvis ændringerne gennemføres på et sagligt grundlag og i øvrigt er i overensstemmelse med de regler, der gælder i en given pensionsordning om ændringer.

Sagen er anket til Højesteret. Norrbom Vinding vender tilbage, når Højesterets afgørelse foreligger.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet