Pensionsordningens præmisser i Højesteret

Højesteret stadfæster dom fra Østre Landsret, der fastslog, at en ændring af en pensionsordning var i overensstemmelse med det aftalegrundlag, der regulerede ordningen.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Når vi indbetaler bidrag til en pensionsordning, sker det i tillid til, at pensionsopsparingen anvendes som aftalt. Derfor er det vigtigt, at vilkårene ikke uden videre ændres. Omvendt er pensionskasser nødt til at tage højde herfor, når den generelle levealder stiger, da det kan gøre det nødvendigt at justere rammerne.

Netop en pensionskasses råderum for at foretage ændringer var temaet i en sag, som nu har fået sin afslutning med Højesterets dom.

I korte træk handlede sagen om en pensionskasse, som foretog en række ændringer i én af sine arbejdsmarkedspensionsordninger, bl.a. som følge af en ændret aldersudvikling for medlemmerne. Ændringen betød bl.a., at den i ordningen fastsatte ægtefællepension ville bortfalde. Til gengæld blev der bl.a. indført en forhøjet dødsfaldsdækning.

Et medlem – som havde indbetalt til kassen i 30 år – mente sammen med sin registrerede partner (ordningen indeholdt ægtefællepension), at ændringen var et indgreb i deres velerhvervede rettigheder, og de klagede derfor over ændringen.

Sagsforløbet og parternes synspunkter er beskrevet detaljeret i vores omtale af landsrettens dom her.

Efter at have været behandlet både i Finanstilsynet, Ankenævnet for Forsikring og Østre Landsret endte sagen i Højesteret, som var enig i landsrettens præmisser.

Ændringen var saglig
Landsretten havde i sin begrundelse indledningsvist peget på, at parterne var enige om, at ændringen af ordningen var gennemført i overensstemmelse med reglerne herom i de pågældende pensionsregulativer.

I sin begrundelse fastslog landsretten endvidere, at ændringen var sket ud fra saglige hensyn til ordningens medlemmer som helhed, og pegede i den forbindelse bl.a. på, at der var tale om en overenskomstbaseret, kollektiv ordning, under hvilken der måtte være en vid adgang til at foretage sagligt begrundede ændringer baseret på aktuarmæssige beregninger.

Medlemmet og hendes registrerede partner havde også gjort gældende, at der var sket et indgreb i deres rettigheder efter den Europæiske Menneskerettighedskonvention, men heller ikke det gav hverken landsretten eller Højesteret dem medhold i.

Norrbom Vinding bemærker

  • at vi nu også har Højesterets ord for, at det er muligt at foretage ændringer i en pensionsordning, hvis ændringerne gennemføres på et sagligt grundlag og ændringerne sker i overensstemmelse med vedtægterne for pensionsordningen

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet