Pas på lågen!

Arbejdsgiver var erstatningssansvarlig for den skade, der skete, da en låge fra en opvaskemaskine faldt ned i hovedet på en sosu-assistent.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

En arbejdsgiver kan blive erstatningsansvarlig for skader, der opstår under arbejdet, hvis de almindelige erstatningsretlige betingelser er opfyldt. I denne sag skulle Vestre Landsret tage stilling til, om en arbejdsgiver kunne anses for at have handlet ansvarspådragende, og om der var den fornødne årsagssammenhæng i forbindelse med en arbejdsskade, hvor en sosu-assistent fik en låge fra en opvaskemaskine i hovedet under en aftenvagt.

Sagen omhandlede en sosu-assistent, som under en aftenvagt pådrog sig en kraftig hjernerystelse, da hun fik en låge fra en opvaskemaskine i hovedet. Sosu-assistenten fik umiddelbart herefter hovedpine og smerter i nakken, og senere udvikledes en række vedvarende symptomer. Arbejdsskadestyrelsen havde anerkendt hændelsen som en arbejdsskade.

Sosu-assistenten og hendes faglige organisation nedlagde under retssagen påstand om betaling af godtgørelse for svie og smerte og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Arbejdsgiveren gjorde gældende, at det ikke var godtgjort, at der var årsagssammenhæng mellem hændelsen og de helbredsmæssige følger, sosu-assistenten påstod erstatning for.

Sagen havde været forelagt Retslægerådet, der bl.a. havde udtalt, at det var sandsynligt, at det pågældende uheld havde udløst sosu-assistentens midlertidige syptomer, som forekom i perioden umiddelbart efter uheldet. Videre udtalte Retslægerådet, at selv om sosu-assistentens kroniske smertesyndrom ikke alene kunne forklares af uheldet, var det dog usandsynligt, at tilstanden ville have udviklet sig, hvis ikke det havde været for uheldet.

Arbejdsgiver erstatningsansvarlig
Indledningsvis lagde Vestre Landsret til grund, at arbejdsgiveren havde været bekendt med, at en anden ansat tidligere havde fået lågen i hovedet, og at arbejdsgiveren ikke havde gjort noget for at forhindre, at en sådan arbejdsulykke kunne ske igen. Arbejdsgiveren var derfor ansvarlig for skaden.

Herefter tiltrådte landsretten af de grunde, som var anført af byretten, at det var godtgjort, at der var årsagssammenhæng mellem arbejdsulykken og såvel de midlertidige symptomer som det kroniske smertesyndrom, samt at skaderne ikke kunne anses for at være upåregnelige følger af ulykken. Byretten havde i sin afgørelse lagt afgørende vægt på Retslægerådets udtalelse.

Arbejdsgiveren blev derfor dømt til at betale erstatning til sosu-assistenten.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen viser, at det er vigtigt, at en arbejdsgiver straks får taget stilling til, om det er nødvendigt at udbedre de fysiske arbejdsforhold, når en medarbejder kommer til skade, eller at der i øvrigt sker rapportering af udfordringer med arbejdsforholdene.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet