På prøve – med 14 års anciennitet

Landsretten fandt i denne sag, at et aftalt vilkår om prøvetid skulle stå ved magt, selvom medarbejderen havde fået overført 14 års anciennitet ved sin tiltræden.

Norrbomvinding 59132

Efter funktionærloven kan der aftales prøvetid de første 3 måneder af ansættelsen, hvor opsigelse kan ske fra arbejdsgivers side med mindst 14 dages varsel. Men kan parterne aftale prøvetid, når der samtidig indgås aftale om, at medarbejderen får overført anciennitet fra sin tidligere beskæftigelse? Dette spørgsmål skulle Vestre Landsret tage stilling i denne sag.

Sagen handlede om en medarbejder, der blev ansat i en nyoprettet stilling som marketingchef i en selvejende institution. Medarbejderen havde igennem 14 år været ansat i en anden selvejende institution og stillede i forbindelse med lønforhandlingerne krav om at få overført et opsigelsesvarsel på 6 måneder fra sin tidligere stilling. Dette accepterede arbejdsgiver, men betingede sig samtidig et vilkår om en prøvetid på 3 måneder, hvilket blev skrevet ind i ansættelseskontrakten.

Efter 2 måneders ansættelse blev marketingchefen opsagt med 14 dages varsel, da den selvejende institution – af forskellige årsager – ikke ønskede at opretholde stillingen. Medarbejderen var ikke enig i, at der var aftalt et vilkår om prøvetid, og mente derfor, at han havde krav på et opsigelsesvarsel på 6 måneder på grund af den aftalte anciennitet. Da parterne ikke kunne blive enige om indholdet af ansættelseskontrakten, blev sagen indbragt for retten.

Marketingchefen gjorde blandt andet gældende, at spørgsmålet om prøvetid slet ikke havde været drøftet under lønforhandlingerne, og at et vilkår om prøvetid i øvrigt kun kunne aftales, hvis en medarbejder ikke har anciennitet ud over 3 måneder. Marketingchefen gjorde i tilknytning hertil gældende, at ansættelseskontraktens prøvetidsbestemmelse var ugyldig, da den stillede ham dårligere end funktionærlovens regler. 

Der var aftalt et vilkår om prøvetid
På baggrund af forklaringerne lagde landsretten til grund, at parterne i forbindelse med lønforhandlingerne havde forhandlet løn, anciennitet og opsigelsesvarsel. Landsretten fandt, at parterne tillige havde forhandlet et vilkår om prøvetid. Parternes aftale måtte derfor forstås således, at der gjaldt en prøvetid på 3 måneder, hvor arbejdsgiver kunne opsige marketingschefen med 14 dages varsel, mens arbejdsgiver – efter udløbet af prøvetiden – kun kunne bringe ansættelsesforholdet til ophør med funktionærlovens opsigelsesvarsler, hvilket i det konkrete tilfælde var 6 måneder henset til den overførte anciennitet.

Landsretten stadfæstede herefter byrettens dom, hvorefter den selvejende institution havde været berettiget til at opsige marketingschefen med mindst 14 dages varsel inden for prøvetiden.

Som konsekvens af at landsretten fandt, at der var aftalt et vilkår om prøvetid, havde marketingschefen heller ikke krav på godtgørelse efter funktionærlovens § 2 a.

Arbejdsgiveren blev derfor i det hele frifundet både i byretten og i landsretten.

Norrbom Vinding bemærker

  • at sagen er et konkret eksempel på, at der som led i etableringen af et ansættelsesforhold kan overføres anciennitet, samtidig med at der aftales et vilkår om prøvetid, hvorefter der fra arbejdsgivers side kan ske opsigelse med mindst 14 dages varsel.

Norrbom Vinding bistod arbejdsgiveren under sagen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet