Overførsel af en arbejdstager til flere erhververe

Ved en virksomheds opsplitning og overførsel til flere erhververe kan der samtidig ske overdragelser til de respektive erhververe og dermed forholdsmæssig overførsel af rettigheder og forpligtelser over for en arbejdstager til hver af erhververne.

NV Highres-6.jpg

Virksomhedsoverdragelsesdirektivet har til formål at varetage arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsler af virksomheder og at sikre den rette balance mellem arbejdstagerne og erhververen af virksomheden. EU-Domstolen skulle i denne sag fra Belgien tage stilling til, hvordan arbejdstagerens rettigheder sikres ved en virksomheds overførsel til flere forskellige erhververe.

Sagen handlede om en projektleder ansat ved ISS Facility Service, der varetog tre delkontrakter vedrørende rengøring og vedligeholdelse af offentlige bygninger i den belgiske by Gent. Ved et offentligt udbud blev to af kontrakterne tildelt virksomheden Atalian, mens den tredje kontrakt blev tildelt Cleaning Masters.

Der opstod i den forbindelse en tvist om, hvorvidt arbejdsforholdet for projektlederen, der havde været koordinator for alle kontrakterne, skulle håndteres. ISS Facility Service mente, at projektlederen som følge af virksomhedsoverdragelse skulle arbejde hos Atalian og derfor ikke længere var ansat hos ISS Facility Service, hvorfor der blev udstedt en arbejdsløshedsattest. Atalian mente derimod ikke, at der havde fundet en virksomhedsoverdragelse sted.

Den forelæggende belgiske ret var af den opfattelse, at den økonomiske enhed var bevaret ved overførslen, hvorfor der var sket en virksomhedsoverdragelse efter direktivet. Retten ønskede derfor besvaret, hvilken konsekvens det har ifølge virksomhedsoverdragelsesdirektivet, når forskellige dele af en virksomhed overføres til forskellige erhververe, og når en medarbejder har været beskæftiget i alle de overførte dele af virksomheden.

Forholdsmæssig fordeling af rettigheder og forpligtelser
På baggrund af den forelæggende rets forslag til fortolkning udtalte EU-Domstolen, at en overførsel af rettigheder og forpligtelser i henhold til en arbejdskontrakt til hver af erhververne på pro rata-basis i forhold til de af arbejdstageren udførte opgaver ville gøre det muligt at sikre en rimelig balance mellem arbejdstagerens og erhververnes interesser.

Det tilkom i den forbindelse den forelæggende ret at fastsætte metoden til en eventuel deling af arbejdskontrakten, der kunne ske ud fra den økonomiske værdi af delkontrakterne eller arbejdstiden, som arbejdstageren anvendte på den enkelte delkontrakt.

EU-Domstolen besvarede derfor det præjudicielle spørgsmål med, at rettigheder og forpligtelser i henhold til en arbejdskontrakt, ved en virksomhedsoverdragelse, overføres til hver af erhververne på pro rata-basis i forhold til arbejdstagerens opgaver, på betingelse af at opdelingen af arbejdskontrakten er mulig og ikke medfører en forringelse af arbejdsvilkår eller er til skade for varetagelsen af arbejdstagerens rettigheder efter direktivet.

Hvis det derimod er tilfældet, kan den eventuelle ophævelse af arbejdsforholdet, der følger heraf, anses for at være sket på initiativ af erhververne, selvom denne ophævelse er sket på initiativ af arbejdstageren.

Norrbom Vinding bemærker

  • at EU-Domstolen vurderer, at en forholdsmæssig fordeling vil kunne sikre arbejdstagernes rettigheder i henhold til arbejdskontrakten og vil samtidig kunne sikre, at erhververne ikke pålægges forpligtelser i urimeligt omfang, hvorfor
  • det bliver interessant at se, hvordan dette skal håndteres, når det i praksis er vanskeligt at se andet, end at det må betyde en pligtmæssig opdeling af ansættelsesforholdet i flere deltidsansættelser hos de respektive erhververe, hvilket vist aldrig før har været tænkt ind som en mulighed af praktikere i Danmark.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet