Orienteringspligtens omfang

Den faglige voldgift fastslog, at der efter overenskomsten ikke skulle ske orientering ved afskedigelser, men til gengæld var antagelse af vikarer omfattet af orienteringspligten.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Sagen opstod ved, at der mellem parterne til elektrikeroverenskomsten var uenighed om, hvad arbejdsgivernes forpligtelse til at orientere tillidsrepræsentanter om ansættelser og afskedigelser nærmere indebar. Den faglige voldgift skulle derfor tage stilling til, hvordan bestemmelsen skulle fortolkes i forhold til omfanget, tidspunktet, formen af orienteringen samt indleje af vikarer.

Mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ er der indgået en elektrikeroverenskomst, hvorefter tillidsrepræsentanterne efter ordlyden af bestemmelsen skal orienteres om foretagne antagelser af elektrikere.

Dansk El-Forbund gjorde ved den faglige voldgift gældende, at tillidsrepræsentanterne for at kunne varetage deres hverv skriftligt skal forsynes med tilstrækkelig information om antagne medarbejdere, og at dette skulle ske i umiddelbar forlængelse af ansættelsen.
Det måtte desuden være naturligt, at tillidsrepræsentanterne skulle orienteres om afskedigelser, hvis de skulle have mulighed for at påtale en eventuel urimelighed.

Derudover måtte indlejede vikarer i denne sammenhæng betragtes som alle andre medarbejdere, og orienteringspligten måtte derfor også gælde ved antagelse af vikarer.

TEKNIQ gjorde gældende, at bestemmelsen i overenskomsten måtte fortolkes i overensstemmelse med ordlyden, hvoraf der ikke kunne udledes noget om hverken tidspunktet for informationen, at der også skulle informeres om afskedigelser, at informationen skulle ske skriftligt eller at informationen også skulle omfatte vikarer.

Formål eller ordlyd
Opmanden lagde vægt på, at der ved overenskomstforhandlingerne i sin tid ikke blev vedtaget et fremsat forslag om, at orienteringspligten skulle omfatte afskedigelser. Henset til at orienteringen om afskedigelser også kan komme fra den afskedigede, og tillidsrepræsentanterne derigennem kan udøve deres påtaleret, var der ikke noget holdepunkt for, at overenskomsten også skulle indeholde en orienteringspligt i forhold til afskedigelser.

I forhold til indholdet af orienteringen i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere udtalte opmanden, at det måtte anses som en relevant og naturlig følge af orienteringspligten, at tillidsrepræsentanterne blev gjort bekendt med de antagne medarbejderes navne og arbejdssted, men at der dog ikke var grundlag for, at orienteringspligten også skulle gælde e-mailadresser.

Opmanden fandt i forhold til tidspunktet for orienteringen, at det måtte være i overensstemmelse med formålet med orienteringspligten at fastslå, at orienteringen skal gives inden for få dage efter antagelsen. Der kunne dog ikke udledes et egentligt skriftlighedskrav af overenskomsten, hvorfor det afgørende i forhold til orienteringens form måtte være, at orienteringen var klar og forståelig.

Endeligt gav opmanden Dansk El-Forbund medhold i, at orienteringspligten også omfattede vikarer. 

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen er baseret på fortolkning af orienteringspligten i den konkrete overenskomst, og resultatet må derfor ses på denne baggrund,
  • at afgørelsen dog samtidig viser, at i mangel af andre holdepunkter må en naturlig følge af orienteringspligten om ansættelser være, at tillidsrepræsentanterne skal orienteres om navne og arbejdssteder på de antagne medarbejdere, og at dette skal ske inden for få dage efter antagelsen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet