Opsigelse eller fratrædelse?

Funktionærloven er ikke til hinder for, at en arbejdsgiver og en medarbejder kan indgå en aftale om, at funktionæren fratræder øjeblikkeligt og uden yderligere krav på løn.

Norrbom_Sara_127-Ny-web[1].jpg

Funktionærlovens regler er beskyttelsespræceptive. Det betyder, at lovens regler som udgangspunkt ikke kan fraviges af arbejdsgiveren til ugunst for funktionæren. Men hindrer reglerne, at parterne indgår en aftale om fravigelse af funktionærlovens opsigelsesregler, så funktionæren fratræder øjeblikkeligt? Det spørgsmål så Vestre Landsret på i denne sag. 

Sagen omhandlede en produktionsvirksomhed, hvor direktørens hustru var ansat som sekretær. Virksomheden var ejet af direktøren og en samarbejdspartner. Efter økonomiske vanskeligheder og beskyldninger om uregelmæssigheder, tilbød samarbejdspartneren at købe direktøren ud af virksomheden som en løsning på parternes konflikt. 

Et vilkår i tilbuddet var, at direktørens hustru skulle fratræde sin stilling med øjeblikkelig virkning uden ret til yderligere kompensation af nogen art. Tilbuddet gav kun kort frist for accept, så direktøren og hans hustru drøftede tilbuddet med deres advokat, der anbefalede dem at acceptere tilbuddet, fordi alternativet ellers ville være en voldgiftssag. Direktøren accepterede tilbuddet, og hustruen tiltrådte aftalen med sin underskrift. 

Betænkeligheder ved aftalen 
Da salget af virksomheden var kommet på afstand, rejste hustruen imidlertid krav på løn i opsigelsesperioden og godtgørelse for usaglig opsigelse. Hun henviste til, at vilkårene i købsaftalen var i strid med funktionærloven, og under alle omstændigheder stillede aftalen hende urimeligt ringe, så den burde tilsidesættes som ugyldig. 
Virksomheden mente derimod, at købsaftalen stillede direktøren og hans hustru bedre, end de ellers ville være stillet. Aftalen var i øvrigt indgået til fuld og endelig afgørelse af parternes mellemværende, og direktøren og hans hustru fået rådgivning af en advokat.  

Fratrædelsesaftalen blev i første omgang tilsidesat i byretten, men virksomheden blev frifundet i landsretten. Landsretten lagde vægt på, at der var tale om en aftale om øjeblikkelig fratræden – og ikke en opsigelse fra arbejdsgiverens side. En sådan aftale kan indgås, uden at lovens opsigelsesvarsler skal respekteres. 

I forhold til, om fratrædelsesaftalen var ugyldig efter aftalelovens regler, fandt landsretten, at selvom hele købesummen tilfaldt direktørens holdingselskab, havde hustruen en betydelig økonomisk interesse i salget af aktierne. Derudover lagde landsretten vægt på, at direktøren og hustruen ved indgåelse af aftalen havde været repræsenteret ved advokat, og at det havde været på deres foranledning, at et vilkår om fuld og endelig afgørelse var blevet tilføjet til aftalen.

Norrbom Vinding bemærker

  • at dommen ligger i forlængelse af Højesterets dom fra 2011, der fastslog, at det ikke er i strid med funktionærlovens opsigelsesregler, at en arbejdsgiver og en medarbejder indgår en aftale om, at medarbejderen fratræder sin stilling øjeblikkeligt, men
  • at en fratrædelsesaftale om øjeblikkelig fratrædelse efter omstændighederne vil kunne tilsidesættes som ugyldig efter aftalelovens regler, og 
  • at det i forhold til denne vurdering fik særlig betydning, at sagsøgeren var hustru til sælger i virksomhedshandlen, og at parret havde været repræsenteret af en advokat ved indgåelsen af aftalen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet