Opsigelse af fleksjobber, der havde opnået folkepensions­alderen, udgjorde ikke ulovlig diskrimination

Højesteret har fastslået, at det ikke var i strid med forskelsbehandlingsloven at opsige en fleksjobber, da han nåede folkepensionsalderen, og fleksjobordningen bortfaldt.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Når en fleksjobber når folkepensionsalderen, ophører bevillingen til fleksjob og som følge heraf også det kommunale tilskud. Dette følger af beskæftigelsesindsatsloven. Det følger imidlertid også af forskelsbehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle medarbejdere på grund af alder eller handicap.

Højesteret skulle i denne sag tage stilling til, om opsigelsen af en fleksjobansat medarbejder udgjorde ulovlig forskelsbehandling i strid med forskelsbehandlingsloven, eller om opsigelsen var i strid med deltidsloven og funktionærloven.

Sagen handlede om en fleksjobansat medarbejder, der var ansat i en funktionærstilling i en virksomhed 20 timer ugentligt. Fleksjobordningen medførte, at kommunen dækkede 2/3 af lønnen gennem et tilskud til virksomheden. Medarbejderen blev opsagt, da han nåede folkepensionsalderen, under henvisning til at fleksjobaftalen med kommunen ophørte. Medarbejderen ønskede imidlertid at fortsætte sin ansættelse i virksomheden i en stilling, hvor lønnen og ansættelsesvilkårene svarede til hans arbejdsevne – dvs. i en deltidsstilling mod reduceret løn.

Medarbejderens faglige organisation mente, at opsigelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven, deltidsloven og funktionærloven, og anlagde en retssag, der endte i Højesteret.

Ikke i strid med forskelsbehandlingsloven
Højesteret fastslår indledningsvis i sin dom, at fleksjobordningen består af to elementer – det særlige ansættelsesforhold og et offentligt tilskud – og må anses for en beskæftigelsesfremmende foranstaltning, som er tilladt efter forskelsbehandlingslovens bestemmelse om, at der ved lovgivning eller anden offentlig foranstaltning kan iværksættes foranstaltninger, som har til formål at forbedre beskæftigelsesmulighederne for personer med en bestemt alder eller et handicap. Ophøret af en sådan positiv særforanstaltning som følge af folkepensionsalderens indtræden kan efter Højesterets opfattelse ikke anses for ulovlig forskelsbehandling - hverken på grund af alder eller handicap.

Højesteret udtalte endvidere, at det måtte anses for en klar forudsætning for ansættelsen, at arbejdsgiveren modtog fleksjobtilskud fra kommunen. Grundlaget for ansættelsen bortfaldt derfor ved løntilskuddets ophør.

På denne baggrund fandt Højesteret, at opsigelsen af den fleksjobansatte medarbejder ikke var i strid med forskelsbehandlingsloven.

Da grundlaget for ansættelsen var bortfaldet som følge af fleksjobordningens bortfald, var opsigelsen ej heller i strid med deltidsloven og/eller funktionærloven.

Sø- og Handelsretten var nået til samme resultat.

Norrbom Vinding bemærker

  • at Højesteret fastslår, at fleksjobordningen består af to elementer – det særlige ansættelsesforhold og det offentlige tilskud – og at ophør af en sådan positiv særforanstaltning som følge af folkepensionsalderens indtræden ikke udgør ulovlig forskelsbehandling på grund af alder eller handicap,
  • at Højesteret i den konkrete sag når frem til, at opsigelsen af medarbejderen, der havde nået folkepensionsalderen, hvor det kommunale tilskud til ansættelsen i fleksjob bortfalder, derfor ikke var i strid med forskelsbehandlingsloven, på trods af at denne forudsætning ikke var anført eksplicit i ansættelsesgrundlaget, og
  • at opsigelsen af medarbejderen på denne baggrund heller ikke var i strid med hverken deltidsloven eller funktionærlovens § 2 b.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet