Omstrukturering med tryk på

Virksomhed frifundet for påstand om urimelig afskedigelse i en omstruktureringssituation.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Efter DA/LO’s hovedaftale må afskedigelser ikke være vilkårlige eller urimelige. I denne sag skulle afskedigelsesnævnet tage stilling til, om en afskedigelse i forbindelse med en omstrukturering var retmæssig efter hovedaftalen.

I sagen havde en virksomhed været i en situation, hvor der skulle skæres ned, og virksomheden havde følgelig afskediget en række medarbejdere. Blandt disse var en trykker.

Trykkeren mente ikke, at virksomheden havde godtgjort, at afskedigelsen var sket i overensstemmelse med hovedaftalens regel, og han indbragte derfor sammen med sin organisation sagen for et afskedigelsesnævn. Her gjorde han gældende, at det hverken var godtgjort, at der var arbejdsmangel på virksomheden, at han var den, der bedst kunne undværes, eller at det ikke havde været muligt for virksomheden at omplacere ham.

Efter bogen
Virksomheden blev frifundet.

Opmanden fandt det godtgjort, at afskedigelsen skyldtes arbejdsmangel, og lagde bl.a. vægt på, at Det Regionale Arbejdsmarkedsråd var blev orienteret om afskedigelserne, og at tillidsrepræsentanten havde følt sig hørt i den proces.

Trykkeren havde indtil opsigelsen arbejdet på en trykkemaskine, som i forbindelse med omstruktureringen udgik af produktionen, og det ville tage ca. 6 måneder at oplære ham i øvrige trykkemaskiner. Desuden var næsten samtlige af de øvrige trykkere beskyttede på grund af særlige hverv. Blandt andet af disse grunde fandt opmanden ikke grund til at tilsidesætte virksomhedens skøn i forhold til, at trykkeren bedst kunne undværes.

I forhold til spørgsmålet om omplacering havde trykkeren peget på, at han kunne være blevet omplaceret til den anden afdeling i virksomheden. Det fandt opmanden dog ikke grundlag for, da trykkeren ikke var ansat i den anden afdeling, og de to afdelinger var organiseret med egen ledelse, og der skete normalt ikke udveksling af personale mellem de to afdelinger. Den maskine, trykkeren kunne betjene, var i øvrigt ikke i brug i den anden afdeling.

Der var følgelig intet at udsætte på afskedigelsen.

Norrbom Vinding bemærker 

  • at tilkendegivelsen bekræfter det kendte udgangspunkt om, at arbejdsgiverens skøn i forbindelse med udvælgelsen af, hvem der kan bedst kan undværes i en omstruktureringssituation, typisk ikke vil blive tilsidesat ved en prøvelse i et afskedigelsesnævn.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet