Nyt direktiv: Gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår

Rådet har vedtaget et nyt direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår for arbejdstagere i EU.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

I 1991 blev direktivet, der ligger bag ansættelsesbevisloven, vedtaget. Arbejdsmarkedet har udviklet sig hastigt siden da, og nye ansættelsesformer er kommet til. Derfor fremsatte EU-Kommissionen i december 2017 et forslag til et nyt direktiv, der har til formål at opdatere de gældende regler og udvide forpligtigelsen for arbejdsgivere til at informere arbejdstagere om deres arbejdsvilkår. Herudover har det nye direktiv til formål at skabe forudsigelige og gennemsigtige arbejdsvilkår samt fastlægge minimumsrettigheder for alle arbejdstagere i EU.

Direktivet er blevet vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet og mangler på nuværende tidspunkt kun den endelige underskrift fra Rådet. Det nye direktiv fastsætter bl.a. nye minimumsstandarder for orientering af arbejdstagere om de væsentlige vilkår i ansættelsesforholdet. Dette gør sig gældende for bl.a. oplysning om parterne i ansættelsesforholdet, arbejdsstedet, løn, fravær med løn og arbejdstiden.

Fra 8 til 3 timer pr. uge
Det nye direktivs bestemmelser vil omfatte alle arbejdstagere, hvis arbejdstid udgør 3 timer pr. uge i en referenceperiode på 4 på hinanden følgende uger – altså 12 timer pr. måned.

Derudover bestemmes det, at direktivet ligeledes bør finde anvendelse på arbejdstagere, der er ansat uden en garanteret arbejdstid – uanset det antal timer de rent faktisk arbejder – da denne type arbejdstagere befinder sig i en særlig sårbar situation. Medlemsstaterne har dog mulighed for at bestemme, at direktivet ikke skal finde anvendelse på arbejdstagere, hvis faktiske arbejdstid udgør mindre end 3 timer pr. uge i gennemsnit.

Ansættelsesbevis så hurtigt som muligt
Det fremgår af det nye direktiv, at arbejdstageren skal modtage de grundlæggende oplysninger om ansættelsesforholdet hurtigst muligt og senest 1 kalenderuge efter første arbejdsdag. Dette gør sig eksempelvis gældende for oplysninger om arbejdsstedet, beskrivelse af arbejdsopgaverne, tiltrædelsesdato, løn og lignende.

Andre informationer om ansættelsesforholdet, som eksempelvis retten til betalt fravær og opsigelsesvarsel, skal meddeles medarbejderen senest 1 måned efter den første arbejdsdag.

Forudsigelighed i arbejdet
Derudover skal det nye direktiv sikre, at arbejdstagerens arbejdsmønster bliver mere forudsigeligt. Det betyder, at hvis arbejdsgiven ændrer arbejdsplanen, uden at overholde en rimelig varslingsperiode, skal arbejdsgiveren yde kompensation.

Bibeskæftigelse
Direktivet skal endvidere sikre, at en arbejdsgiver ikke forbyder en arbejdstager at udføre arbejde for andre arbejdsgivere uden for det tidsrum, hvor arbejdstageren arbejder hos arbejdsgiveren. Derudover må arbejdstagere ikke udsættes for ugunstig behandling på dette grundlag.

Obligatorisk uddannelse
Endelig fremgår det af det nye direktiv, at såfremt en arbejdstager tilbydes obligatorisk og nødvendig uddannelse for at bestride stillingen, skal undervisningen være gratis, tælle som arbejdstid og så vidt muligt foregå i arbejdstiden.

Gennemførelse af direktivet
Den enkelte medlemsstat kan overlade gennemførslen af direktivet til arbejdsmarkedets parter. Direktivet skal implementeres senest 3 år efter ikrafttrædelsen, som forventelig vil blive i løbet af juli 2019.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet