Nye vejledninger fra Artikel 29-gruppen sendt i høring

Artikel 29-gruppen, der består af medlemmer fra de enkelte nationale datatilsyn i ‎Europa, har nu offentliggjort fem nye udkast til vejledninger om databeskyttelsesforordningen.

nvi_portraetter_done_045_web.jpg

En af vejledningerne handler om betingelserne for, hvornår samtykke udgør et gyldigt behandlingsgrundlag.  

Artikel 29-gruppen har tidligere udtalt sig om samtykke som behandlingsgrundlag i ansættelsesforhold i en generel udtalelse om behandling af persondata i ansættelsesforhold. Og i udkastet til vejledning anføres det i tråd hermed, at anvendelsen af samtykke som behandlingshjemmel i ansættelsesforhold kan give anledning til principielle overvejelser.

Problematikken skyldes uligevægten i forholdet mellem arbejdsgiver og medarbejder. Der vil – ifølge Artikel 29-gruppen – kun være tale om et gyldigt samtykke, når det står helt klart, at der ikke vil være nogen negative konsekvenser for medarbejderen ved ikke at give sit samtykke. Som eksempel nævnes det i udkastet, at dette kan være tilfældet, hvis et filmhold skal bruge en del af arbejdspladsen til nogle optagelser. Arbejdsgiveren spørger i den forbindelse medarbejderne, om de vil indgå som en del af baggrunden i filmen. Hvis ikke de ønsker det, vil det ikke have negative konsekvenser for dem – de vil blot blive flyttet til en anden del af arbejdspladsen under filmoptagelserne. 

Selvom vejledningen kun er i høring – og altså endnu ikke er endelig – illustrerer den ligesom den tidligere udtalelse, at der i EU-landene er forskellige retstraditioner i forhold til anvendelse af samtykke som hjemmelsgrundlag. For Danmarks vedkommende gælder det, at der i forslaget til databeskyttelsesloven lægges op til, at samtykke som hjemmel til behandling af personaleoplysninger skal gælde i samme omfang som hidtil.   

De fire andre vejledninger handler om den registreredes rettigheder, om tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i tredjelande samt om, hvilke elementer og principper der skal være indeholdt i et sæt bindende virksomhedsregler (binding corporate rules (BCR).

Høringsfristen udløber henholdsvis den 17. og 23. januar 2018.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet