Ny vejledning fra Arbejdstilsynet om krænkende handlinger på arbejdspladsen

Arbejdstilsynet har løbende styrket indsatsen på området for det psykiske arbejdsmiljø, og nu er Arbejdstilsynet klar med en ny vejledning om krænkende handlinger på arbejdspladsen, herunder mobning og seksuel chikane.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Det fremgår af bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at en arbejdsgiver skal sikre, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. Hvad der udgør ”krænkende handlinger”, er ikke nærmere defineret i bekendtgørelsen, men her er der nu hjælp at hente i en ny vejledning fra Arbejdstilsynet.

Ifølge vejledningen er der tale om krænkende handlinger, ”når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende”. Den pågældende persons oplevelse af adfærden vil således være central for vurderingen, og det er derfor som udgangspunkt uden betydning, om handlingerne (eller undladelserne) er sket som led i en adfærd, der af den krænkende leder/kollega har været opfattet som almindelige ”drillerier”, eller om hensigten direkte har været at krænke.

Vejledningen oplister en række eksempler på, hvad der kan udgøre krænkende handlinger generelt, samt hvad der kan udgøre mobning og seksuel chikane. Der er tale om ikke-udtømmende lister, som angiver handlinger af vidt forskellig karakter – lige fra sårende bemærkninger til fysiske overgreb. Den ”nedre grænse” for, hvad der kan udgøre krænkende handlinger, vil ifølge Arbejdstilsynet være almindelig udøvelse af ledelse samt kollegial feedback.

Vejledningen angiver endvidere, hvordan en arbejdsgiver kan forebygge og håndtere krænkende handlinger, herunder i form af en liste over konkrete initiativer, som kan medvirke til forebyggelse af sådanne handlinger. Hvis der forekommer krænkende handlinger, skal der ifølge vejledningen igangsættes en undersøgelse, som afdækker de faktiske omstændigheder og de involverede personers opfattelse af disse handlinger.

Sluttelig omtaler vejledningen arbejdsgivers forpligtelse til at anmelde krænkende handlinger som en arbejdsulykke. Dette skal ifølge vejledningen ske, ”hvis den medfører fravær ud over den dag, hvor den fandt sted”.

Vejledningen kan findes her.

Norrbom Vinding bemærker

  • at det med denne vejledning slås fast, at arbejdsgivere bør have et øget fokus på, hvordan man undgår krænkende adfærd på arbejdspladsen, og
  • at vejledningen må anses som en opfordring fra Arbejdstilsynet til, at der på arbejdspladserne iværksættes drøftelser af, hvordan krænkende adfærd kan undgås, og at der udarbejdes konkrete retningslinjer eller ”beredskabsplaner”, som kan tages i brug, hvis en medarbejder føler sig krænket.

Norrbom Vinding vil senere på foråret afholde et morgenmøde om forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger på arbejdspladsen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet