Ny stilling efter abort

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, at en butiksbestyrer fik varslet en væsentlig stillingsændring kort efter at have været fraværende på grund af en ufrivillig abort.

Norrbom_Sara_127-Ny-web[1].jpg

Hvis en medarbejders ansættelsesvilkår ændres væsentligt, kan medarbejderen vælge at betragte sig som opsagt. Er en sådan væsentlig stillingsændring eller en opsigelse helt eller delvist begrundet i graviditet, vil det være i strid med ligebehandlingsloven. I denne sag skulle Ligebehandlingsnævnet se på, om varsling af en væsentlig stillingsændring, der blev meddelt kort efter en medarbejders ufrivillige abort, var helt eller delvist begrundet i graviditeten.

Sagen handlede om en gravid butiksbestyrer, der fik en ufrivillig abort. Kort efter at butiksbestyreren vendte tilbage til arbejdet efter sygemelding, varslede arbejdsgiveren en stillingsændring, der indebar, at hun ikke længere skulle have ledelsesansvar og ville gå ned i løn. Arbejdsgiveren mente, at butiksbestyrerens varetagelse af sine opgaver ikke havde levet op til forventningerne, og derfor ønskede arbejdsgiveren at omplacere hende.

Butiksbestyreren ønskede ikke at fortsætte i den nye stilling og valgte at betragte sig som opsagt. Efterfølgende klagede butiksbestyreren til Ligebehandlingsnævnet, fordi hun mente, at stillingsændringen reelt skyldtes hendes graviditet og fravær i forbindelse med den ufrivillige abort.

Tiden var ikke nok
Ligebehandlingsnævnet frifandt arbejdsgiveren.

Nævnet fandt, at butiksbestyreren ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der indikerede, at beslutningen om at varsle væsentlige vilkårsændringer var begrundet i butiksbestyrerens graviditet. Nævnet lagde vægt på, at der var tale om en væsentlig anden stilling uden de samme ledelsesmæssige opgaver som hidtil, og at der forud for opsigelsen havde været drøftelser med medarbejderen om de forhold, der havde begrundet arbejdsgiverens beslutning om at varsle medarbejderen til en anden stilling.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen er et eksempel på, at det forhold, at der er en tæt tidsmæssig sammenhæng mellem en opsigelse og graviditet eller ufrivillig abort, ikke nødvendigvis er tilstrækkeligt til, at medarbejderen har påvist faktiske omstændigheder, der tyder på, at opsigelsen er sket i strid med ligebehandlingsloven.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet