Ny overenskomst, samme resultat

Sager om uberettiget bortvisning hører til i det fagretlige system og skal derfor afvises fra de almindelige domstole. Det har Retten i Odense bekræftet.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Det følger af arbejdsretsloven, at sager, der handler om, hvorvidt der foreligger en aftale om faglig voldgift, skal indbringes for Arbejdsretten. I 2017 fastslog Højesteret i en sag angående en kommunal overenskomst, at Arbejdsretten er enekompetent til at behandle sådanne sager. For nylig skulle Retten i Odense behandle en lignende sag – dog udsprang tvisten af en anden kommunal overenskomst (den kommunale akademikeroverenskomst).

Sagen handlede om en medarbejder, der havde været ansat i en kommune. Medarbejderen var blevet bortvist og mente, at bortvisningen var uberettiget. Medarbejderen lagde derfor – sammen med sin fagforening, IDA – sag an mod kommunen ved de almindelige domstole. Kommunen mente, at sagen efter den kommunale akademikeroverenskomst hørte til i det fagretlige system, og at sagen derfor skulle afvises fra de almindelige domstole.

Det var kommunens opfattelse, at Højesteret allerede i 2017 slog fast, at Arbejdsretten er enekompetent til at behandle sager, der handler om, hvorvidt der foreligger en aftale om faglig voldgift, eller handler om fortolkningen af en aftale om faglig voldgift. Derudover mente kommunen, at Arbejdsretten i 2019 fastslog, at kommunale bortvisningssager hører til i afskedigelsesnævn.

Medarbejderens fagforening, IDA, mente bl.a., at det måtte have afgørende betydning for sagens udfald, at den sag, som Højesteret behandlede i 2017, vedrørte HK’s overenskomst og ikke den kommunale akademikeroverenskomst, og at indholdet af Højesterets dom fra 2017 ikke kunne sammenlignes med den aktuelle sag, fordi overenskomsterne havde forskellig aftalemæssig baggrund.

Ikke en sag for de almindelige domstole
Byretten afviste sagen og udtalte, at Højesteret i 2017 fandt, at afgørelsen af et sådant spørgsmål er omfattet af arbejdsretsloven, og at tvister af denne slags derfor skal indbringes for Arbejdsretten. Byretten fandt derefter, at det forhold, at Højesterets kendelse fra 2017 vedrørte en anden overenskomst, ikke kunne føre til en anden vurdering.

Byretten lagde vægt på, at bestemmelsen i overenskomsten, som parterne var uenige om, havde samme ordlyd som den i sagen for Højesteret.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen bekræfter, at sager, der ifølge arbejdsretslovens § 9, stk. 1, nr. 7, hører under Arbejdsretten, ikke kan indbringes for de almindelige domstole

Norrbom Vinding bistod kommunen under sagen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet