Ny ombudsmands­sag vedrørende aktindsigt

Folketingets Ombudsmand fandt det beklageligt, at en kommune havde givet forkert klagevejledning i sager om aktindsigt.

Norrbomvinding 59132

Efter forvaltningsloven er myndigheder forpligtet til at vejlede om, hvordan, hvortil og under hvilke frister en borger kan klage, når myndigheden træffer afgørelse i en sag. Dette gælder også for afgørelser om partsaktindsigt efter forvaltningsloven, hvor der er fastsat særlige regler for klageadgangen.

Sagen opstod, da Folketingets Ombudsmand blev opmærksom på en kommunes klagevejledning i en sag om partsaktindsigt. Kommunen havde angivet, at borgeren skulle klage inden en frist på 4 uger, og at klagen (under henvisning til klagereglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område) skulle indgives til kommunen.

Ombudsmanden anførte, at klageadgangen over aktindsigtsafgørelser er reguleret i selve forvaltningsloven og offentlighedsloven, og at regler for klagemuligheder over selve den materielle sags afgørelse er uden betydning for adgangen til at klage over afgørelser om aktindsigt i sagen, medmindre der er udtrykkelige holdepunkter herfor.

Ved afgørelser om aktindsigt efter forvaltningsloven kan der ikke fastsættes en klagefrist, hvortil kommer, at klager skal indgives direkte til klageinstansen – og ikke til kommunen, sådan som det fx er tilfældet for afgørelser om aktindsigt efter offentlighedsloven, hvor der gælder en såkaldt remonstrationsordning.

Klagevejledning uden frist og direkte til klageinstans
Folketingets Ombudsmand anmodede derfor kommunen om at redegøre for, hvilken klagevejledning kommunen gav i forbindelse med afgørelser om aktindsigt efter forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Kommunen fandt ved sin undersøgelse, at der var en uens praksis for klagevejledninger i sager om aktindsigtsanmodning, og at nogle af disse indeholdt fejl. Kommunen valgte derfor at udarbejde en grundskabelon for klagevejledning i disse sager samt undersøge, om der var sager, der var blevet afvist uberettiget som følge af klagefristen.

På baggrund af disse oplysninger valgte ombudsmanden ikke at foretage sig mere i sagen.

Norrbom Vinding bemærker

  • at reglerne om klageadgang efter forvaltningsloven og offentlighedsloven også gælder for så vidt angår aktindsigt i personalesager, og
  • at Folketingets Ombudsmand har tilkendegivet, at han håber, ”at denne sag kan give andre myndigheder lejlighed til at efterse deres klagevejledninger i sager om aktindsigt”.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet