Ny ansættelse = ny prøvetid

Når en elev skifter arbejdsgiver i uddannelsestiden, gælder der en ny prøveperiode – også selv om eleven har haft en prøveperiode hos en tidligere arbejdsgiver.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Når en elev starter i praktik som led i sin uddannelse, vil de første måneder af praktiktiden typisk være prøvetid. Dette følger blandt andet af erhvervsuddannelsesloven samt en række af de overenskomster, der tillige indeholder bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår for elever. Efter prøvetiden vil der ofte ikke være mulighed for at opsige eleven, medmindre eleven gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse.

Denne sag handlede om reguleringen af prøvetiden for elever i en overenskomst på farmakonomområdet. Det fremgår af den pågældende overenskomst, at ”De første 6 måneder af elevtiden er gensidig prøvetid.” Videre fremgår det, at elevforholdet efter prøvetiden er uopsigeligt.

Den faglige organisation mente, at bestemmelsen om prøvetid skulle fortolkes således, at en elev kun kan have én prøveperiode i elevtiden, uanset at eleven i elevtiden skifter arbejdsgiver. En sådan forståelse af bestemmelsen var arbejdsgiverorganisationen ikke enig i, hvilket blandt andet skyldtes, at den arbejdsgiver, der ansætter eleven, i så fald ikke har mulighed for at ”se eleven an” og komme ud af ansættelsesforholdet, hvis det viser sig, at eleven ikke er egnet eller ikke passer ind på arbejdspladsen. Sagen blev derfor videreført ved en faglig voldgift.

Resultatet af voldgiftssagen
Opmanden fandt ikke, at der var grundlag for at antage, at der ifølge prøvetidsbestemmelsen gælder et forbud mod at aftale en ny prøveperiode, når en farmakonomelev i løbet af elevtiden skifter uddannelsesapotek.

Opmanden henviste blandt andet til, at det ikke kunne lægges til grund, at overenskomstparterne havde haft den fælles forståelse af bestemmelsen, som blev gjort gældende af den faglige organisation. Herudover henviste opmanden til den ansættelsesretlige teori og praksis, der gælder på erhvervsuddannelsesområdet, hvorefter det er fastslået, at der gælder en ny prøveperiode i situationer, hvor eleven skifter arbejdsgiver undervejs i uddannelsesforløbet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen er i overensstemmelse med det almindelige ansættelsesretlige udgangspunkt og praksis på erhvervsuddannelseslovens område, og
  • at afgørelsen må anses som udtryk for, at der må påhvile en overenskomstpart en streng bevisbyrde for, at indskrænkninger i ledelsesretten – herunder indskrænkninger i arbejdsgiverens mulighed for at opsige et ansættelsesforhold – har udgjort en fælles forudsætning for overenskomstparterne.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet