No deal Brexit og briter i Danmark – Lovforslag fremsat

Regeringen har fremsat det ventede lovforslag om, hvad der skal gælde for herboende briter i tilfælde af ”no deal” Brexit.

Norrbom_Sara_127-Ny-web[1].jpg

Der er stadig ingen afklaring af, hvordan det forestående Brexit kommer til at foregå, da der fortsat ikke er en endelig aftale mellem Storbritannien og EU. Vi har tidligere skrevet om Udlændinge- og Integrationsministeriets udmelding om, at regeringen – om nødvendigt – ville fremsætte et lovforslag, som etablerer en midlertidig overgangsordning for herboende briter og deres familiemedlemmer. Vores nyhed kan læses her. Det er dette lovforslag, som regeringen nu har fremsat.

Formålet med lovforslaget er at modvirke nogle af de konsekvenser, det vil have for briter bosiddende i Danmark, hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale – hvor udgangspunktet er, at briterne vil blive betragtet som tredjelandsstatsborgere, der skal have opholds- og arbejdstilladelse for at kunne bo i Danmark. Lovforslaget omfatter de briter og deres familiemedlemmer, der har lovligt ophold i Danmark efter EU’s regler om fri bevægelighed på udtrædelsestidspunktet den 29. marts 2019.

Med lovforslaget foreslår regeringen, at der indføres en ordning, som viderefører stort set alle de rettigheder, som briterne i Danmark har i dag i kraft af EU-retten og EU-opholdsbekendtgørelsen – og dermed i en overgangsperiode i overvejende grad sidestiller herboende briter med EU-borgere. Forslaget indeholder derfor en videreførelse af retten til ophold og arbejde samt retten til at modtage en række ydelser, herunder børnebidrag, efterløn, førtidspension og folkepension på samme vilkår, som gælder for EU-borgere. Desuden foreslås det, at en række andre rettigheder, fx adgang til uddannelse, uddannelsesstøtte, sundhedsydelser og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, tillige videreføres.

Regeringen har samtidig også fremsat forslag om blandt andet valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg. Også her er det udgangspunktet, at de rettigheder, som herboende briter har i dag i kraft af EU-retten, skal videreføres midlertidigt. Herboende briter vil derfor også i fremtiden kunne fx vælges og stemme til kommunalbestyrelse og regionsråd. 

Lovforslaget om midlertidig videreførelse af briternes rettigheder bliver kun aktuelt, hvis det ender med, at Storbritannien forlader EU uden en aftale, og loven er planlagt til – hvis den bliver vedtaget – at træde i kraft den 30. marts 2019. Lovforslaget om valgbarhed og valgret vil også (hvis det vedtages) blive sat i kraft på udtrædelsestidspunktet, og dette uanset om Storbritannien udtræder med eller uden en aftale.

Fælles for begge lovforslag er, at ordningerne alene er midlertidige – og dermed på sigt vil skulle afløses af en anden ordning, som dog må afhænge af flere faktorer, herunder en afklaring af det fremtidige forhold mellem Storbritannien og EU. 

Norrbom Vinding følger lovforslaget og vil vende tilbage med en orientering, når der er nyt.

Norrbom Vinding bemærker

  • at med lovforslaget – hvis det bliver vedtaget – vil briter, der inden Brexit opholder sig i Danmark under EU-retten, kunne opholde sig i Danmark efter Brexit på vilkår, der næsten svarer til reglerne i EU-opholdsbekendtgørelsen,
  • at herboende briter fortsat vil bevare rettigheder i forhold til uddannelse, ydelser og andet svarende til, hvad der gælder for EU-borgere bosiddende i Danmark, og
  • at denne ordning vil gælde i en midlertidig periode, indtil der er fundet en permanent ordning.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet