Nej tak til mulighedssamtale?

Det var i orden at bortvise en teknisk chef, som nægtede at deltage i en mulighedssamtale. Han var ad flere omgange blevet informeret om konsekvenserne af udeblivelse.

Norrbom_Sara_127-Ny-web[1].jpg

Det følger af sygedagpengeloven, at en arbejdsgiver kan forlange en mulighedserklæring fra en sygemeldt medarbejder. Medarbejderen har pligt til at deltage i en samtale med arbejdsgiveren, hvor første del af erklæringen skal udarbejdes. Ved udeblivelse kan medarbejderen miste retten til sygedagpenge fra arbejdsgiveren, men derudover omhandler sygedagpengeloven ikke de ansættelsesretlige konsekvenser af, at medarbejderen afviser at deltage eller udebliver. Vestre Landsret skulle i denne sag tage stilling til, om tilbageholdelse af løn og bortvisning var berettiget.

Sagen handlede om en teknisk chef, der var fuldtidssygemeldt på grund af en nyresygdom. Efter 1 måneds sygemelding indkaldte arbejdsgiveren til en samtale for at få udarbejdet en mulighedserklæring. Den tekniske chef afviste at deltage i samtalen og skrev til arbejdsgiveren, at der ikke var nogen grund til at holde sådan en samtale, ”da arbejde pt. ikke kan komme på tale”.

Arbejdsgiveren fastholdt, at samtalen skulle afholdes – eventuelt på telefon. Samtidigt informerede arbejdsgiveren om, at den tekniske chef havde pligt til at deltage, og at udeblivelse uden lovligt forfald både kunne medføre bortvisning og have konsekvenser for retten til løn.

Et par dage senere fremsendte den tekniske chef en ensidigt udfyldt mulighedserklæring med sin læges bemærkninger. Arbejdsgiveren fastholdt fortsat, at der skulle afholdes en samtale, og fastsatte en nyt tidspunkt, som den tekniske chef afviste på ny med den begrundelse, at det ville være ”spild af hans tid”. Arbejdsgiveren tilbageholdt derfor lønnen fra og med det tidspunkt, hvor den tekniske chef var udeblevet fra samtalen, og da den tekniske chef udeblev fra endnu en mulighedssamtale, blev han bortvist.

Forpligtelsen var klar
Både byretten og landsretten frifandt arbejdsgiveren. På baggrund af korrespondancen om indkaldelse til mulighedssamtale måtte det have stået den tekniske chef klart, at han var forpligtet til at deltage i samtalen, og at han var udeblevet uden at fremsende lægelig dokumentation for, at han var syg til at kunne deltage. Dermed var det berettiget at skride til bortvisning.

Det var derudover berettiget, at arbejdsgiveren havde tilbageholdt lønnen efter sygedagpengelovens regler. Den tekniske chef var blevet informeret om, at udeblivelse kunne føre til fradrag i lønnen, men valgte desuagtet at udeblive.

Norrbom Vinding bemærker

  • at dommen illustrerer, at en medarbejders udeblivelse fra en mulighedssamtale – uden lægelig dokumentation for, at medarbejderen er for syg til at kunne deltage – kan berettige en bortvisning, og
  • at der ved vurderingen af berettigelsen af en eventuel bortvisning vil kunne lægges vægt på, om arbejdsgiveren har tydeliggjort de eventuelle ansættelsesretlige konsekvenser af manglende deltagelse over for den pågældende medarbejder.

Procesbevillingsnævnet har meddelt tilladelse til, at Vestre Landsrets dom kan ankes til Højesteret. Norrbom Vinding følger op og vender tilbage, når Højesterets dom foreligger.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet