Nedfaldne citroner var ikke årsag til smerter

Arbejdsgiver var ikke erstatningsansvarlig, da der ikke var årsagssammenhæng mellem arbejdsulykke og medarbejders gener.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Ifølge erstatningsansvarsloven kan en arbejdsgiver, der er ansvarlig for en medarbejders personskade, blive pålagt at betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte. Dette forudsætter dog, at der er årsagssammenhæng mellem ulykken og den opståede personskade. Hvorvidt der var en sådan årsagssammenhæng, skulle landsretten tage stilling til i denne sag.

Sagen handlede om en butiksassistent, der var udsat for en arbejdsulykke, da han ville forsøge at hindre, at nogle kasser, der var stablet i godt 2 meters højde, skulle vælte. Dette resulterede i, at han fik en kasse i hovedet og greb en kasse, der faldt ned. Kasserne var fyldt med citroner og vejede omkring 13 kilo. Butiksassistenten fik som følge heraf et hovedtraume og klagede efterfølgende også over smerter i ryggen.

Lægelige oplysninger om butiksassistentens tidligere helbredsmæssige forhold viste dog, at butiksassistenten, også forinden arbejdsulykken, havde haft problemer med smerter i ryggen. På trods af dette anerkendte Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) og Ankestyrelsen ulykken som en arbejdsskade med et varigt men på 5 %.

Butiksassistenten kontaktede herefter virksomhedens forsikringsselskab med anmodning om at få bekræftet, at virksomheden var ansvarlig for ulykken, og at de derfor ville betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte. Forsikringsselskabet afviste dog kravet, da de mente, at ulykken måtte betragtes som et hændeligt uheld. Det blev endvidere gjort gældende, at der ikke var årsagssammenhæng mellem arbejdsulykken og butiksassistentens helbredsmæssige gener.

Som følge af uenigheden blev sagen forelagt Retslægerådet. Retslægerådets samlede vurdering var blandt andet, at det var mindre sandsynligt, at butiksassistentens kroniske rygsmerter skyldtes ulykken med kasserne.

Ingen årsagssammenhæng
Retten fandt samlet, at det ikke var bevist, at der var en årsagssammenhæng mellem arbejdsulykken og butiksassistentens smerter. Retten lagde særlig vægt på Retslægerådets udtalelse sammenholdt med oplysningerne om butiksassistentens helbredsmæssige udfordringer forud for ulykken.

Uden den nødvendige årsagssammenhæng var virksomheden ikke erstatningsansvarlig, og der var derfor ikke grund til, at retten tog stilling til, om virksomheden havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med ulykken.

Norrbom Vinding bemærker

  • at det er medarbejderen, der skal godtgøre, at der er årsagssammenhæng mellem en arbejdsskade og medarbejderens helbredsmæssige gener, og at det ved denne vurdering ikke tillægges afgørende betydning, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring/Ankestyrelsen eventuelt har anerkendt hændelsen som en arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet