Når sygefraværet belaster

Det var sagligt, at en kommune afskedigede en tillidsrepræsentantsuppleant, hvis hyppige og omfangsrige sygefravær belastede driften i den kommunale institution, hvor tillidsrepræsentantsuppleanten var ansat.

NV Highres-3.jpg

Tillidsrepræsentanter kan kun afskediges, hvis der foreligger tvingende årsager hertil. I denne afskedigelsesnævnssag skulle opmanden tage stilling til, om der forelå de fornødne tvingende årsager, da en kommune af driftsmæssige årsager afskedigede en tillidsrepræsentantsuppleant som følge af hendes sygefravær.

Sagen omhandlede en pædagog, som gennem længere tid havde haft et betydeligt sygefravær. Pædagogens sygefravær medførte væsentlige driftsmæssige belastninger for den kommunale institution, hun var ansat i. Ved en kontaktsamtale meddelte kommunen derfor pædagogen, at det kunne få ansættelsesmæssige konsekvenser, hvis pædagogens fremmøde ikke blev stabiliseret.

Pædagogen havde imidlertid i den følgende periode yderligere et antal sygefraværsdage, og som følge af driftsmæssige hensyn så kommunen sig derfor nødsaget til at afskedige pædagogen.

Afskedigelsen blev imidlertid efterfølgende annulleret, idet pædagogens faglige organisation i overensstemmelse med ”Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse” anmodede om fornyet forhandling. Efter genforhandlingen afskedigede kommunen dog pædagogen med samme begrundelse som ved den oprindelige afskedigelse. Spørgsmålet om afskedigelsens saglighed endte i en afskedigelsesnævnssag.

Saglig afskedigelse
Indledningsvis bemærkede opmanden, at der ikke var grundlag for at antage, at opsigelsen af pædagogen havde nogen relation til hendes virke som tillidsmandsrepræsentantsuppleant.

Under henvisning til fagretlig praksis – herunder denne tilkendegivelse – udtalte opmanden, at den beskyttelse, der tilkom medarbejderen som tillidsrepræsentantsuppleant ”i hvert fald ikke væsentligt adskiller sig fra andre medarbejderes beskyttelse mod opsigelse i tilfælde af sydom”.

Herefter udtalte opmanden, at rimeligheden af en afskedigelse som udgangspunkt skal vurderes ud fra forholdene på opsigelsestidspunktet. I den konkrete sag fandt opmanden imidlertid, at der særligt måtte lægges vægt på forholdene ved den første meddelelse om afskedigelse, og at der på dette tidspunkt ikke var rimelig udsigt til, at pædagogen kunne genoptage sit arbejde inden for kortere tid.

Selvom opmanden tog udgangspunkt i forholdene ved den første afskedigelse, bemærkede opmanden dog i sin afgørelse, at forløbet op til den endelige afskedigelse bekræftede, at der ikke var rimelig udsigt til, at pædagogen kunne vende tilbage til sit arbejde inden for kortere tid.

Samlet set fandt opmanden herefter, at der af hensyn til driften af den kommunale institution havde været de fornødne tvingende grunde til at afskedige pædagogen, hvorfor kommunen blev frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen bekræfter, at vurderingen af, om en tillidsrepræsentant kan opsiges på grund af sygdom, ikke væsentligt adskiller sig fra den vurdering, der skal foretages i forhold til øvrige medarbejdere, og
  • at det uanset sagens konkrete omstændigheder stadig er forholdene på opsigelsestidspunktet, der er afgørende for vurderingen af opsigelsens rimelighed.

 Norrbom Vinding repræsenterede kommunen under sagen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet