Når bevisbyrden ikke er løftet …

En arbejdsgiver havde ikke løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen af en gravid medarbejder skyldtes virksomhedens dårlige økonomi. Ligebehandlingsnævnet tilkendte derfor medarbejderen en godtgørelse svarende til 6 måneders løn.

Profil_NVI-02.png

Hvis en arbejdsgiver afskediger en medarbejder, der er gravid, er det arbejdsgiveren, der har bevisbyrden for, at afskedigelsen hverken er helt eller delvist begrundet i graviditeten. I denne sag skulle Ligebehandlingsnævnet tage stilling til, om en virksomhed havde løftet bevisbyrden.

Sagen handlede om en Senior Art Director, der blev afskediget omkring 1 måned efter, at hun havde meddelt, at hun var gravid. Begrundelsen for afskedigelsen var blandt andet en væsentlig nedgang i omsætningen, og der var ved beslutningen om at afskedige medarbejderen blevet lagt vægt på, at der stort set ikke var nogen arbejdsopgaver tilbage inden for det område, hvor hun var beskæftiget.

Medarbejderen klagede til Ligebehandlingsnævnet, idet hun mente, at hun var blevet afskediget på grund af sin graviditet.

Virksomheden gjorde for Ligebehandlingsnævnet gældende, at afskedigelsen alene skyldtes virksomhedens økonomiske situation. Som dokumentation herfor fremlagde virksomheden referater fra flere bestyrelsesmøder.

Arbejdsgiver havde ikke løftet bevisbyrden
I sin afgørelse bemærkede Ligebehandlingsnævnet, at virksomheden utvivlsomt havde været – og fortsat var – i økonomiske vanskeligheder, som gjorde det nødvendigt at afskedige en eller flere medarbejdere.

Det var dog først efter afskedigelsen af medarbejderen, at der forelå skriftlige oplysninger om virksomhedens økonomiske situation. Nævnet fandt derfor, at virksomheden ikke i tilstrækkelig grad havde dokumenteret, at besparelserne ikke kunne have været opnået på anden vis, ligesom virksomheden ikke havde dokumenteret, hvorfor det netop var den gravide medarbejder, der bedst kunne undværes.

På baggrund heraf og henset til den nære tidsmæssige sammenhæng mellem meddelelsen om graviditet og afskedigelsen havde virksomheden ikke løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke var begrundet i graviditeten.

Medarbejderen blev derfor tilkendt en godtgørelse svarende til 6 måneders løn.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen er endnu et eksempel på, at det kan være vanskeligt at løfte den omvendte bevisbyrde, der finder anvendelse, når en arbejdsgiver afskediger en gravid medarbejder, og
  • at arbejdsgiver ved en driftsmæssigt begrundet afskedigelse af en gravid medarbejder skal sikre sig, at der på tidspunktet for afskedigelsen foreligger tilstrækkelig skriftlig dokumentation for virksomhedens økonomiske situation og for, hvorfor det er nødvendigt at afskedige lige netop den gravide medarbejder frem for andre medarbejdere.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet