Mødestabilitet, men ikke orlov

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven at opsige en medarbejder, der havde sygemeldt sig den første arbejdsdag efter endt barselsorlov og ferie.

En arbejdsgiver må ikke afskedige medarbejdere helt eller delvist på grund af medarbejderens barsel. Det vil være i strid med ligebehandlingsloven. Hvis en afskedigelse sker under en medarbejders barselsorlov, gælder en omvendt bevisbyrde. Ellers er bevisbyrden delt mellem medarbejder og arbejdsgiver. I denne sag skulle Vestre Landsret tage stilling til, om en produktionsmedarbejder, der blev opsagt kort efter sin barselsorlov, havde løftet sin del af bevisbyrden ved at påvise faktiske omstændigheder, der tydede på, at hendes barselsorlov havde spillet ind i beslutningen om opsigelse.

Sagen handlede om en produktionsmedarbejder i en virksomhed, som solgte produkter til restauranter og storkøkkener. Produktionsmedarbejderen havde været på barselsorlov, og i forlængelse heraf holdt hun ferie. Den første arbejdsdag efter ferien meldte hun sig syg. To dage efter blev produktionsmedarbejderen opsagt, med henvisning til at virksomheden oplevede et fald i ordretilgangen. Valget faldt på hende, bl.a. fordi hun set over en længere periode havde et betydeligt højere (ikke-graviditetsbetinget) sygefravær end de øvrige medarbejdere.

Produktionsmedarbejderen og hendes faglige organisation mente, at den nære tidsmæssige sammenhæng mellem barselsorloven og afskedigelsen indikerede, at opsigelsen havde været begrundet i orloven. Derudover mente produktionsmedarbejderen ikke, at virksomheden havde dokumenteret ordrenedgangen, og sagen endte i Vestre Landsret.

Ikke pga. barselsorlov
Både by- og landsretten frifandt virksomheden. Produktionsmedarbejderen havde ikke påvist faktiske omstændigheder, der tydede på, at barselsorloven havde spillet ind i beslutningen om opsigelse.

Virksomheden havde godtgjort, at ordretilgangen faldt markant omkring tidspunktet for afskedigelsen af produktionsmedarbejderen, og at virksomheden derfor havde haft behov for at skære ned i medarbejderstaben. Landsretten lagde til grund, at virksomheden lagde vægt på saglige kriterier som kompetencer og mødestabilitet, og at afskedigelsen derfor ikke var sket i strid med ligebehandlingsloven.

Norrbom Vinding bemærker

  • at dommen er et eksempel på, at opsigelse af en medarbejder, der sker i nær tidsmæssig sammenhæng med, at den pågældende medarbejder kommer tilbage fra barselsorlov, ikke i sig selv er ensbetydende med, at der er påvist faktiske omstændigheder.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet