Metrobyggeriet, der greb om sig

Et vikarbureau blev pålagt at efterbetale tillæg for ulempe ved arbejde på skæve tidspunkter til vikarer på metrobyggeriet samt en bod på 17 millioner kroner.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Sagen handlede om i alt 904 vikarer, der mellem 2013-2016 var udsendt af et vikarbureau til at arbejde på den københavnske metro under Jord- og Betonoverenskomsten. Tvisten angik efterbetaling af en række tillæg samt bod.

Der var forinden truffet afgørelse i en sag mellem de samme parter – 3F BJMF og Dansk Byggeri på vegne af virksomheden – hvor de i fællesskab havde udvalgt tre vikarer, der fik prøvet deres krav ved en faglig voldgiftssag for at afklare, hvordan overenskomsten skulle fortolkes. På den baggrund skulle denne sag for de øvrige medarbejdere derfor afgøres.

3F BJMF førte sagen på vegne af 57 medlemmer, som krævede betaling af ulempetillæg for arbejde på forskudt tid og holddriftsarbejde, betaling for overarbejde ved weekendarbejde på forskudt tid, poseopfyld og øvrige efterbetalingskrav samt bod. For resten af vikarerne, der var uorganiserede, fremsatte 3F BJMF krav om bod svarende til den besparelse, som virksomheden havde haft ved ikke at aflønne dem overenskomstmæssigt.

Anerkendelse af efterbetalingskrav
Virksomheden havde under sagen anerkendt kravet om kompensation for ulempe ved arbejde på forskudt tid og holddriftsarbejde. I forhold til fastsættelsen af boden for de uorganiserede medarbejdere gjorde virksomheden gældende, at den ikke havde opnået en besparelse, da vikarerne samlet set var blevet betalt mere end overenskomstens mindsteløn.

Virksomheden anerkendte også kravet om betaling for overarbejde ved weekendarbejde på forskudt tid på baggrund af afgørelsen i den tidligere sag. Virksomheden manglede dog at foretage efterbetalinger for 2013 og 2014 henset til udfordringerne ved beregningen heraf. Parterne valgte at indgå en forligsmæssig løsning, hvor beløbet blev beregnet på baggrund af indberettede pensionsmåneder for vikarerne.

Kravet om poseopfyld vedrørte princippet om at sikre, at overenskomstansatte modtager løn for 37 timer om ugen, og det har således ingen selvstændig betydning, hvornår disse 37 timer er placeret. 3F BJMF opgjorde kravet på baggrund af uger, hvor der var blevet arbejdet mindst 3 dage, men hvor timetallet ikke nåede 37 timer.

Bodskravet for manglende betaling af de uorganiserede vikarer skulle derefter beregnes forholdsmæssigt ud fra medlemmernes efterbetalingskrav.

Bod for manglende tillæg
Opmændene fastslog først og fremmest, at selvom virksomheden havde betalt vikarerne et samlet højere beløb end den overenskomstmæssige mindsteløn, så udgjorde det stadigvæk et overenskomstbrud ikke at betale overenskomstens tillæg.

Opmændene fandt, at 3F BJMF’s opgørelse for ulempetillæg ikke kunne lægges til grund, da den baserede sig på medlemmernes gennemsnitlige krav multipliceret med antallet af uorganiserede. Vikarbureauet havde derimod foretaget beregningen på baggrund af oplysninger i lønbogholderiet, og denne opgørelse måtte derfor lægges til grund.

I forhold til kravet om poseopfyld gav opmændene virksomheden medhold i, at der ikke som udgangspunkt skulle betales løn for timer, hvor der ifølge tidsregistreringerne ikke var arbejdet. Der måtte kræves bevis for, at der eksempelvis var sket overenskomststridig placering af arbejde på forskudt tid i weekenden, og at de manglende timer ikke skyldtes feriedage eller lignende.

Dette bevis var ikke løftet for hvert enkelt medlem, men opmændene fandt dog, at der var tilstrækkeligt bevis til at fastsætte en skønsmæssig besparelse for virksomheden.

I forhold til de øvrige efterbetalingskrav, der bl.a. vedrørte normaltidstillæg, manglende erstatningsfri mv. fandt opmændene, at medlemmerne i den tidligere sag ikke var repræsentative for de øvrige vikarer, og efterbetalingskravene måtte opgøres individuelt. Henset til at 3F BJMF ikke havde fremlagt dokumentation herfor, fik de ikke medhold i dette krav.

På den baggrund fastsatte opmændene bodsbeløbet til 17.350.000 kr. og efterbetalingsbeløbet på 1.850.000 kr. til medlemmerne.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen illustrerer, at det ikke er tilstrækkeligt at betale medarbejdere en løn, der overstiger den overenskomstmæssige mindsteløn, men at der ligeledes skal betales de enkelte tillæg, og
  • at opmændene fuldstændigt afviste kravet om øvrige efterbetalingskrav, herunder normaltidstillæg og manglende erstatningsfri, idet 3F BJMF hverken havde bevist eller sandsynliggjort, at medlemmerne eller de uorganiserede vikarer – som enhed eller individer – havde sådanne krav, og
  • at det ved håndtering af sager af denne karakter erfaringsmæssigt er vigtigt at have fokus på denne del af sagen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet