#MeToo – lovforslag vedtaget

Folketinget har netop vedtaget det forslag til lov om ændring af ligebehandlingsloven, som Beskæftigelsesministeriet på baggrund af #MeToo-bevægelsen fremsatte i november.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Folketinget har nu vedtaget det forslag til lov om ændring af ligebehandlingsloven, som Beskæftigelsesministeriet i november fremsatte i kølvandet på #MeToo-bevægelsen.

Med lovforslaget præciseres det i selve lovteksten, at arbejdsgivers pligt til at yde lige arbejdsvilkår for mænd og kvinder også omfatter forbud mod seksuel chikane. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at Beskæftigelsesministeriet med lovforslaget ønsker at præcisere, at det ved vurderingen af, hvorvidt der er udøvet seksuel chikane i strid med ligebehandlingsloven, ikke bør tillægges betydning, at der på arbejdspladsen generelt er en ”afslappet” eller ”fri” omgangstone.

Endvidere indsættes i lovteksten en bemærkning om, at det ved fastsættelsen af godtgørelse kan tillægges vægt, at krænkelsen har udgjort en overtrædelse af forbuddet mod seksuel chikane. Hensigten hermed er at forhøje godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane med en tredjedel i forhold til det nuværende niveau, som i bemærkningerne til det fremsatte lovforslag vurderes at udgøre 23.700 kr.

Vores tidligere nyhed med en nærmere gennemgang af det fremsatte lovforslag, som er vedtaget uden ændringer, kan læses her.

Lovændringen træder i kraft den 1. januar 2019.

Norrbom Vinding bemærker

  • at vedtagelsen af lovforslaget utvivlsomt vil nødvendiggøre et øget fokus fra arbejdsgivere på den generelle omgangstone og omgangsform på arbejdspladsen, og
  • at det derfor også bør overvejes, om det vil være hensigtsmæssigt at implementere/ændre/opdatere relevante politikker og/eller på anden måde italesætte forholdene omkring omgangstonen/omgangsformen på arbejdspladsen over for medarbejdere og ledere.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet