#MeToo – lovforslag sendt i høring

Beskæftigelsesministeriet har som følge af det globale fokus, #MeToo-bevægelsen har skabt i forhold til problemer med seksuel chikane på arbejdsmarkedet, sendt et lovforslag om ændring af ligebehandlingsloven i høring. Lovforslaget lægger blandt andet op til en forhøjelse af godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

På baggrund af #MeToo-bevægelsen har Beskæftigelsesministeriet sendt et lovforslag om ændring af ligebehandlingsloven i høring.

Lovforslaget lægger op til, at det i loven præciseres, at arbejdsgivers pligt til at yde lige arbejdsvilkår for kvinder og mænd også omfatter et forbud mod seksuel chikane. Formålet er først og fremmest at tydeliggøre det forbud mod seksuel chikane, som allerede er en del af ligebehandlingsloven.

Der findes i dansk retspraksis en række eksempler på, at domstolene i sager om seksuel chikane har lagt vægt på, at der på arbejdspladser har været et vist ”frisprog” eller en uformel omgangsform. Det er i bemærkningerne til lovforslaget anført, at regeringen ser med stor alvor på overtrædelser af forbuddet mod seksuel chikane og med ændringen af ligebehandlingsloven ønsker at præcisere, at en ”afslappet” eller en ”fri” omgangsform på en arbejdsplads ikke betyder, at man som udgangspunkt skal finde sig i en krænkende adfærd, som ville blive anset for uacceptabel, hvis omgangstonen havde været mere professionel eller restriktiv. Det anføres herefter afslutningsvis i bemærkningerne vedrørende dette forhold:

”Det bør derfor ikke i vurderingen af, om der har fundet seksuel chikane sted i strid med ligebehandlingsloven, tillægges vægt, at der på arbejdspladsen var en særlig fri eller uformel omgangsform. Omgangstonen på en arbejdsplads er ikke den enkelte medarbejders valg, og den bør derfor ikke indgå i vurderingen af, om ligebehandlingslovens forbud mod seksuel chikane er overtrådt.”

Der lægges endvidere op til, at der indsættes en bemærkning i lovteksten om, at det ved fastsættelsen af godtgørelse kan tillægges vægt, at krænkelsen har udgjort en overtrædelse af forbuddet mod seksuel chikane.

Det er i bemærkningerne til lovforslaget anført, at hensigten med denne ændring er at forhøje godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane med som udgangspunkt ca. en tredjedel i forhold til det nuværende niveau, som i bemærkningerne er fastlagt til ca. 25.000 kr.

Der lægges op til, at lovændringen skal træde i kraft den 1. januar 2019. Bestemmelsen vedrørende forhøjelsen af godtgørelsesniveauet finder dog alene anvendelse for sager om seksuel chikane, hvor overtrædelsen er sket efter lovens ikrafttræden.

Norrbom Vinding følger lovgivningsprocessen og vil vende tilbage med en orientering, når der foreligger nyt herom.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet