#MeToo – lovforslag fremsat

Beskæftigelsesministeriet har nu fremsat forslag til lov om ændring af ligebehandlingsloven. Lovforslaget lægger bl.a. op til en forhøjelse af godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Den 13. november 2018 fremsatte Beskæftigelsesministeriet et forslag til ændring af ligebehandlingsloven. Lovforslaget er omtalt i forbindelse med, at det udarbejdede udkast til lovsforslag blev sendt i høring. Denne nyhed kan læses her. Selve lovteksten i det fremsatte lovforslag indeholder i forhold til udkastet en række sproglige ændringer, som dog ikke medfører indholdsmæssige ændringer.

Med lovforslaget præciseres det i selve lovteksten, at arbejdsivers pligt til at yde lige arbejdsvilkår for mænd og kvinder også omfatter et forbud mod seksuel chikane.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at Beskæftigelsesministeriet med lovforslaget ønsker at præcisere, at det ved vurderingen af, hvorvidt der er udøvet seksuel chikane i strid med ligebehandlingsloven, ikke bør tillægges betydning, at der på arbejdspladsen generelt er en ”afslappet” eller ”fri” omgangstone. Det anføres videre i bemærkningerne til lovforslaget:

”Omgangstonen på en arbejdsplads er ikke den enkelte medarbejders valg, og den bør derfor ikke indgå i vurderingen af, om ligebehandlingslovens forbud mod seksuel chikane er overtrådt.”

I bemærkningerne til det fremsatte lovforslag anføres det, at det dog ikke er hensigten med lovforslaget at ændre på det almindelige princip om, at domstolene træffer afgørelse ud fra en konkret vurdering af sagens omstændigheder.

Der indsættes endvidere en bemærkning i lovteksten om, at det ved fastsættelsen af godtgørelse kan tillægges vægt, at krænkelsen har udgjort en overtrædelse af forbuddet mod seksuel chikane. Hensigten med denne ændring er at forhøje godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane med en tredjedel i forhold til det nuværende gennemsnitlige niveau, som i det fremsatte lovforslag vurderes at udgøre 23.700 kr.

Norrbom Vinding følger løbende Folketingets behandling af lovforslaget og vender tilbage, når der foreligger nyt herom.

Norrbom Vinding bemærker

  • at en vedtagelse af lovforslaget utvivlsomt vil nødvendiggøre et øget fokus fra arbejdsgivere på den generelle omgangstone og omgangsform på arbejdspladsen, og
  • at det derfor også bør overvejes, om det vil være hensigtsmæssigt at implementere/ændre/opdatere relevante politikker og/eller på anden måde italesætte forholdene omkring omgangstonen/omgangsformen på arbejdspladsen over for medarbejdere og ledere.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet