Medarbejderes lydoptagelser af samtaler med arbejdsgiver – vol. 2

Det var berettiget, at en medarbejder blev bortvist med tilbagevirkende kraft, da arbejdsgiveren fandt ud af, at medarbejderen havde optaget en samtale mellem arbejdsgiveren og medarbejderen

NV Highres-3.jpg

Bortvisning forudsætter normalt en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet. Men er det grov misligholdelse, hvis medarbejderen optager en samtale med sin arbejdsgiver, uden at arbejdsgiveren er bekendt med dette? Det skulle Vestre Landsret tage stilling til i denne sag.

Sagen drejede sig om en kundekonsulent, som var blevet uenig med sin arbejdsgiver om sin ret til provision. Uenigheden kulminerede på et møde, hvor der mellem kundekonsulenten og direktøren blev talt med store bogstaver, og som endte med, at kundekonsulenten kastede en pc-mus gennem lokalet.

Kundekonsulenten forlod efter nogle timer arbejdspladsen, og dagen efter meddelte virksomheden ham, at det forhold, at han havde forladt arbejdspladsen, blev anset som egen opsigelse med øjeblikkelig virkning. Da kundekonsulenten ikke var enig heri, blev han bortvist under henvisning til, at han ulovligt havde forladt arbejdspladsen.

Kundekonsulenten indbragte herefter sagen for retten, hvor han bl.a. gjorde gældende, at han i god ro og orden havde forladt arbejdspladsen, og at bortvisningen var uberettiget.

I byretten blev virksomheden frifundet med den begrundelse, at kundekonsulentens kast med en pc-mus gennem lokalet i retning af direktøren, var så groft, at det berettigede til en bortvisning.

Under sagens behandling for byretten var det kommet frem, at kundekonsulenten havde foretaget en lydoptagelse af samtalen med direktøren, og det førte til, at virksomheden nu bortviste ham med virkning fra tidspunktet for samtalen. Dette forhold tillagde byretten dog ikke vægt i sin afgørelse af sagen.

Landsretten: Lydoptagelsen var en grov misligholdelse af loyalitetspligten
I landsretten blev virksomheden også frifundet, men med en anden begrundelse end i byretten.

Landsretten fandt ikke, at virksomhedendes e-mail til kundekonsulenten efter mødet levede op til kravene til en erklæring om bortvisning. Virksomheden kunne derfor ikke anses for at have bortvist kundekonsulenten ved denne meddelelse.

Derimod fandt landsretten, at kundekonsulentens lydoptagelse, som var sket uden direktørens vidende, udgjorde en sådan grov misligholdelse af den loyalitetspligt, der fulgte af ansættelsesforholdet, at bortvisningen var berettiget. Landsretten fandt tillige, at bortvisningen skulle have virkning fra tidspunkt for den illoyale adfærd.

Norrbom Vinding bemærker

  • at landsrettens afgørelse viser, at en medarbejders optagelse af en samtale med arbejdsgiveren uden arbejdsgivers vidende herom, kan udgøre en grov misligholdelse af loyalitetspligten og derved berettige til en bortvisning med virkning fra tidpunktet for den illoyale adfærd, og
  • at dommen ligger i forlængelse af en tidligere landsretsdom, hvor en medarbejder blev bortvist under hensyn til lydighedsnægtelse, da medarbejderen insisterede på at optage en tjenstlig samtale, hvilket arbejdsgiveren ikke ville acceptere med den konsekvens, at medarbejderen nægtede at deltage i samtalen, og derfor – berettiget – blev bortvist.

Sagen har endnu ikke har fået sin endelige afslutning, idet der er givet tilladelse til, at sagen indbringes for Højesteret. 

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet