Med politiet på safari

Højesteret fandt, at der var tale om en overtrædelse af straffeloven, da to politibetjente havde taget imod et gratis ophold på en afrikansk safaricamp. Politibetjentene måtte have indset, at opholdet blev givet som tak for deres rolle i en efterforskning mod safaricampens ejer.

NV Highres-3.jpg

Offentligt ansatte må som udgangspunkt ikke modtage gaver eller andre fordele fra borgere eller virksomheder i forbindelse med deres arbejde. Dette vil efter omstændighederne være i strid med de forvaltningsretlige principper og i særlig grove tilfælde tillige udgøre en overtrædelse af de strafferetlige regler om bestikkelse. I denne sag skulle Højesteret tage stilling til, om det forhold, at to politibetjente havde taget imod et gratis safariophold efter at have deltaget i en strafferetlig efterforskning mod ejeren af safaricampen, var at anse for bestikkelse.

Forinden de to politibetjente rejste til Afrika, havde de efterforsket en sag om menneskehandel mod ejeren af en safaricamp. Efter at sigtelsen var blevet opgivet, tog ejeren af safaricampen kontakt til politibetjentene, da han ville drøfte sikkerheden omkring sin private bolig, og i den sammenhæng kom de til at tale om safaricampen. Der gik kun kort tid, inden de to politibetjente herefter købte flybilletter til Kenya.

Inden afrejsen kom det i stand, at politibetjentene kunne bo i safaricampen sammen med ejeren. Prisen for opholdet blev ikke drøftet, men politibetjentene betalte et mindre beløb, da de forlod safaricampen. Turen gik også til Zanzibar, hvor de boede gratis, da konen til ejeren af safaricampen skulle promovere hotellet.

Den ene politibetjent fortalte om turen til sin chef, og efter deres hjemkomst blev de kontaktet af Den Uafhængige Politiklagemyndighed, der mente, at politibetjentene havde fået betalt opholdet som tak for deres deltagelse i efterforskningen af straffesagen mod ejeren af safaricampen. Politibetjentene var derimod af den opfattelse, at de havde fået rejsen alene på grund af deres venskab med ejeren af safaricampen.

Anklagemyndigheden rejste tiltale for overtrædelse af straffelovens § 144 om bestikkelse, og sagen gik hele vejen fra byretten til Højesteret. Sagens overordnede tema var, om de to politibetjente havde haft det fornødne fortsæt.

Landsretten fandt i modsætning til byretten – særligt på grund af det tidsmæssige sammenfald mellem købet af flybilletterne og påtaleopgivelsen – at politibetjentene på tidspunktet for deres køb af flybilletter måtte have indset, at det var overvejende sandsynligt, at de ville få opholdet på safaricampen ”på særligt favorable vilkår”, og at dette havde sammenhæng med deres deltagelse i den afsluttende efterforskning.

For Højesteret gjorde politibetjentene gældende, at landsretten ikke havde fastslået, at de havde forsæt på tidspunktet for modtagelsen af gaven, men alene havde fastslået, at de havde et sandsynlighedsforsæt på det tidspunkt, da de købte flybilletterne til Kenya.

Højesteret fandt imidlertid, at landsrettens præmisser måtte forstås således, at politibetjente også havde forsæt ved afrejsen fra safaricampen (fuldbyrdelsestidspunktet), hvor de kun blev opkrævet et mindre beløb, der uden tvivl ikke dækkede prisen for opholdet.

Med henvisning til blandt andet safariopholdets betydelige værdi for de to politibetjente, forhøjede Højesteret straffen fra 20 dage til 40 dages betinget fængsel.

Norrbom Vinding bemærker

  • at offentligt ansatte medarbejdere kun undtagelsesvis kan modtage gaver eller andre fordele i kraft af deres ansættelse,
  • at det i alle tilfælde beror på en konkret vurdering, om en gave eller anden fordel falder inden for rammerne af, hvad en offentligt ansat medarbejder kan modtage af gaver eller andre fordele, hvor der bl.a. lægges vægt på gaven eller fordelens art og den sammenhæng, hvori den tilbydes, og
  • at sagen er et konkret eksempel på en gave eller anden fordel, som klart falder uden for de begrænsede undtagelser, som gælder for offentligt ansattes modtagelse af gaver eller anden fordel, og som tilmed udgør et strafbart forhold.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet