Manglende pensionsindbetaling = dobbelt op?

Når en arbejdsgiver har udbetalt for lidt i løn til sine medarbejdere, kan arbejdsgiveren ikke i forbindelse med efterbetalingen tilpligtes at betale medarbejderens bidrag til pension. Det slog opmanden fast i en nyere faglig voldgift.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Det fremgår af tidligere praksis, at en arbejdsgiver risikerer at hæfte for medarbejderens manglende indbetaling af pension, hvis den manglende indbetaling skyldes, at arbejdsgiveren ved en fejl har udbetalt beløbet direkte til en (godtroende) medarbejder i stedet for at indbetale beløbet til pensionsselskabet. I denne faglige voldgift var et af spørgsmålene, om arbejdsgiveren også hæftede for medarbejderens pensionsandel i en situation, hvor der på grund af tvist om opgørelsen af medarbejderens løn er sket for sen indbetaling af pension.

Sagen handlede om en virksomhed, som ikke havde betalt et overenskomstmæssigt tillæg til en række medarbejdere efter bygge- og anlægsoverenskomsten. Medarbejderne havde ret til tillægget, og virksomheden skyldte derfor medarbejderne løn svarende til tillægget for hele den periode (ca. et halvt år), medarbejderne havde været berettiget hertil.

Parterne var enige om, hvordan beløbet skulle opgøres – dog med undtagelse af, med hvilken procentsats pensionsbidraget af den tilgodehavende løn skulle indgå i beregningen.

Hæftede kun for arbejdsgiverens pensionsandel
3F gjorde på vegne af medarbejderne gældende, at både arbejdsgiverandelen samt lønmodtagerandelen skulle indgå i beregningen af, hvor meget virksomheden skyldte medarbejderne. Således mente 3F, at lønmodtagerandelen ikke skulle trækkes fra lønnen – som lønmodtagerandelen ellers normalt bliver ved udbetaling af løn.

Opmanden udtalte, at man ved at opgøre virksomhedens besparelse i form af manglende betaling af tillægget alene kunne inddrage selve tillægget samt arbejdsgiverbidraget til pensionsordningen. Medarbejdernes bidrag til pension skulle derfor ved opgørelsen af det skyldige beløb fratrækkes det beløb, der skulle udbetales til medarbejderne.

Opmanden bemærkede i denne forbindelse, at det ikke kunne føre til anden vurdering, at arbejdsgivere i retspraksis tidligere er blevet dømt til at indbetale lønmodtagerandelen til pensionsordningen i situationer, hvor arbejdsgiveren har undladt dette, fordi andelen i stedet er blevet udbetalt direkte til en godtroende medarbejder.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen bekræfter, at arbejdsgivers generelle efterbetaling af løn og deraf følgende pensionsbidrag ikke berettiger medarbejderen til mere end det, vedkommende har krav på efter eksempelvis en overenskomst – herunder betaling svarende til det dobbelte af medarbejderens pensionsbidrag, og
  • at lønmodtagersidens standpunkt i sagen er noget vanskelig at forstå, al den stund de forhold, der betinger undtagelsen om, at arbejdsgiveren hæfter for manglende indbetaling af medarbejderens pensionsbidrag, ikke gør sig gældende, når der er tale om efterbetaling af løn og heraf afledt pension.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet