Lovforslag om lempelse af arbejdsulykkes­begrebet vedtaget

Lovforslaget om ændringen af arbejdsulykkesbegrebet til også at omfatte ”forbigående” skader er nu blevet vedtaget af Folketinget.

NV Highres-6.jpg

Beskæftigelsesministeren fremsatte tidligere på foråret et lovforslag om ændring af arbejdsskadesikringsloven, som blandt andet har til formål at lempe kravene til, hvornår en skade kan anerkendes som en arbejdsulykke. Lovforslaget er nu – uden ændringer – blevet vedtaget af Folketinget.

Lempelsen af arbejdsulykkesbegrebet skyldes – ifølge forarbejderne – at Beskæftigelsesministeriet vurderede, at ulykkesbegrebet i praksis var blevet for snævert. Den nuværende praksis er, at skader, der ikke kræver behandling for at forsvinde eller mindskes, ikke kan anerkendes som arbejdsskade.

Med det vedtagne lovforslag vil det derfor fremover fremgå specifikt af loven, at også ”forbigående” skader kan anerkendes som arbejdsulykker.

En ”forbigående” skade omfatter ifølge forarbejderne en skade, som ikke nødvendigvis kræver behandling for at gå over. Eksempler herpå er sår, en forstrækning eller en mindre psykisk reaktion, der går over af sig selv efter kort tid. Det afgørende for, om en skade kan karakteriseres som forbigående, vil ifølge forarbejderne være, om skaden medfører fysiske eller psykiske følger, ”som på nogen måde midlertidigt eller varigt påvirker den tilskadekomnes almentilstand eller daglige livsførelse.”

Loven træder i kraft den 1. januar 2020. Lempelsen af arbejdsulykkesbegrebet finder således ikke anvendelse i sager om ulykker, der er indtrådt før denne dato.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet