Lovforslag om lempelse af arbejdsulykkes­begrebet

Et forslag til ændring af arbejdsskadesikringsloven lægger op til, at også ”forbigående” skader i forbindelse med udførelse af arbejde skal kunne anerkendes som arbejdsulykker.

NV Highres-6.jpg

Beskæftigelsesministeren har fremsat et lovforslag om ændring af arbejdsskadesikringsloven, som blandt andet har til formål at lempe kravene til, hvornår en skade kan anerkendes som en arbejdsulykke. Dette skyldes – ifølge forarbejderne til lovforslaget – at Beskæftigelsesministeriet har vurderet, at ulykkesbegrebet i praksis er blevet for snævert.

Indtil nu har det været praksis, at skader, der ikke kræver behandling for at forsvinde eller mindskes, ikke kan anerkendes som arbejdsskade. På baggrund af Beskæftigelsesministeriets vurdering foreslås det, at arbejdsulykkesbegrebet skal lempes, således at det kommer til at fremgå specifikt af loven, at også ”forbigående” skader kan anerkendes som arbejdsulykker.

En ”forbigående” skade omfatter ifølge forarbejderne en skade, som ikke nødvendigvis kræver behandling for at gå over. Eksempler herpå er sår, en forstrækning eller en mindre psykisk reaktion, der går over af sig selv efter kort tid. Det afgørende for, om en skade kan karakteriseres som forbigående, vil ifølge forarbejderne være, om skaden medfører fysiske eller psykiske følger, ”som på nogen måde midlertidigt eller varigt påvirker den tilskadekomnes almentilstand eller daglige livsførelse.”

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2020.

Norrbom Vinding følger behandlingen af lovforslaget og vender tilbage, når der er nyt herom.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet