Lovforslag om kommunalfuldmagts­reglerne om erhvervsvirksomhed sendt i høring

Økonomi- og Indenrigsministeriet har sendt et lovforslag om kommunal og regional erhvervsvirksomhed i høring. Hvis lovforslaget vedtages, lovfæstes kommunal- og myndighedsfuldmagtsreglerne om erhvervsvirksomhed.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Det følger af legalitetsprincippet, at kommuner og regioners opgavevaretagelse altid skal have hjemmel i lovgivningen. En sådan hjemmel kan enten være at finde i den skrevne lovgivning eller i uskrevne grundsætninger herom – for kommuners vedkommende de såkaldte kommunalfuldmagtsregler og for regioner de såkaldte myndighedsfuldmagtsregler.

Formålet med det lovforslag, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har sendt i høring, er bl.a. at sikre klare rammer for kommunal og regional erhvervsaktivitet. Derudover er det Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at rammerne for kommunal og regional erhvervsvirksomhed bør fastsættes af lovgivningsmagten – og ikke gennem administrativ praksis, som det er tilfældet i dag.

Lovfæstelsen skal som udgangspunkt videreføre den gældende adgang til erhvervsvirksomhed efter kommunalfuldmagtsregler henholdsvis myndighedsfuldmagtsregler, idet udkastet til lovforslaget dog indeholder konkrete overvejelser vedrørende de enkelte adgange til erhvervsaktivitet. De foreslåede regler bygger således i det væsentligste på de kommunale tilsynsmyndigheders praksis.

Det foreslåede lovforslags definition af erhvervsaktiviteter følger ligeledes den definition, der i dag gælder efter kommunal- og myndighedsfuldmagtsreglerne. Udgangspunktet efter loven er i den forbindelse, at kommuner og regioner ikke kan varetage erhvervsvirksomhed, medmindre dette har hjemmel i loven. For så vidt angår opgaver, som kommuner varetager under hensyntagen til almene interesser, for eksempel i forhold til kultur, idræt, miljø, sundhed, turisme og trafik, omfattes de som hidtil ikke af lovforslaget/kommunalfuldmagtsreglen.

Lovforslaget udspringer af den politiske delaftale om fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører. Samtidig hermed foreslås en ny særlig klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed. Et særskilt lovforslag om denne nye klagemyndighed er ligeledes sendt i høring, ligesom et lovforslag vedrørende prissætning af kommuner og regioners erhvervsaktiviteter og klageadgang til klagemyndigheden for offentlige erhvervsaktiviteter samt kontrolbud tillige er sendt i høring.

Norrbom Vinding følger lovforslagets videre behandling og vender tilbage med nyt herom.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet