Lønforandring fryder

En arbejdsgiver havde givet tilstrækkelig information om indførelsen af et nyt lønsystem, og derfor var der i den forbindelse ikke tale om en situation, som kunne sidestilles med en usaglig opsigelse.

NV Highres-3.jpg

I denne sag skulle Afskedigelsesnævnet tage stilling til, om fire medarbejdere i forbindelse med indførelsen af et nyt lønsystem var blevet utilstrækkeligt informeret om systemet og dets konsekvenser for deres løn, og om dette i givet fald kunne begrunde, at der var tale om en usaglig opsigelse.

I starten af 2015 blev det medieselskab, som medarbejderne var ansat i, etableret som et joint venture sammen med to andre medieselskaber. I den forbindelse blev det besluttet, at der skulle indføres et nyt fælles lønsystem, hvilket medarbejderne blandt andet blev informeret om på et orienteringsmøde.

Det nye lønsystem indebar, at medarbejderne – som var vant til at blive aflønnet med en fast månedsløn – fremover ville blive aflønnet på baggrund af deres arbejdsresultater – dog kombineret med en basisløn på 20.000 kr. om måneden. Selskabet varslede derfor de ændrede ansættelsesvilkår med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel.

En række af medarbejderne ønskede ikke at acceptere ændringen, og de anlagde herefter sag mod selskabet med påstand om usaglig opsigelse.

Saglig vilkårsændring
Medarbejderne gjorde gældende, at de ikke var blevet tilstrækkeligt informeret om det nye lønsystem og systemets konsekvenser for dem. For dem fremstod lønsystemet uigennemsigtigt, og de var derfor usikre på, hvad deres fremtidige løn ville blive, herunder om og hvor meget de ville gå ned i løn. På den baggrund påstod de, at de havde krav på en godtgørelse for usaglig opsigelse.

Selskabet gjorde heroverfor gældende, at eftersom det fremtidige lønsystem var resultatbaseret, kunne medarbejderne ikke forvente at få præcise oplysninger om, hvad deres løn ville blive. Selskabet havde gjort, hvad de kunne for at informere om det nye lønsystem – blandt andet ved at afholde orienteringsmøder samt udlevere et notat om den nye lønmodel med regneeksempler.

Opmanden udtalte, at når der er tale om overgang til resultatbaseret aflønning, kan man som medarbejder ikke regne med at få en bestemt konkretiseret løn. Medarbejderne havde fortsat mulighed for at opnå deres hidtidige indtjening, og eftersom det ikke var godtgjort, at de ikke var blevet – eller havde mulighed for at blive – tilstrækkeligt informeret om det nye lønsystem, var der ikke tale om en situation, som kunne sidestilles med en usaglig opsigelse.

Selskabet blev derfor frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen er et konkret eksempel på, at når en arbejdsgiver – på et sagligt grundlag – introducerer et nyt lønsystem og på tilstrækkelig fyldestgørende vis orienterer medarbejderne herom, vil der ikke være tale om en situation, som kan sidestilles med en usaglig opsigelse.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet