Lidt for hurtigt i tøjet …

En tillidsrepræsentant udviste illoyal adfærd to gange. Det var nok til en afskedigelse.

Norrbomvinding 10180

Tillidsrepræsentanter kan kun afskediges, hvis der foreligger tvingende grunde hertil. ‎Bevisbyrden for, at disse grunde foreligger, er som udgangspunkt arbejdsgiverens. I ‎denne sag skulle opmanden afgøre, om bevisbyrden var løftet.

Sagen handlede om en fabriksansat tillidsrepræsentant, der til kollegaer havde udtalt sig, som om det var i orden at sygemelde sig, hvis arbejdsgiveren ikke imødekom en ansøgning om frihed i forbindelse med ens ægtefælles jubilæum. Arbejdsgiveren fandt, at denne udtalelse var aldeles uacceptabel og illoyal. Tillidsrepræsentanten blev på den baggrund tildelt en skriftlig advarsel. Af advarslen fremgik, at gentagelsestilfælde ville kunne få ansættelsesretlige konsekvenser.

Mindre end 4 måneder herefter aflagde fabrikschefen et kontrolbesøg på arbejdspladsen kort før den normale arbejdstids ophør. Fabrikschefen konstaterede i den forbindelse, at tillidsrepræsentanten stod og røg omklædt foran porten med en anden kollega, og at den resterende del af aftenholdet ligeledes var omklædte og klar til at stemple ud, selvom den effektive arbejdstid endnu ikke var udløbet.

De medarbejdere, som havde arbejdet den pågældende aften, herunder tillidsrepræsentanten, blev tildelt en skriftlig advarsel, hvoraf det fremgik, at forseelsen blev betragtet som illoyal adfærd. Tillidsrepræsentanten blev endvidere af fabrikschefen orienteret om, at der for hendes vedkommende – som følge af den tidligere advarsel – forelå en særlig situation, og at det var hans ønske at indlede en afskedigelsessag mod hende. Herefter opsagde arbejdsgiveren – efter proceduren herfor – tillidsrepræsentanten.

Tillidsrepræsentantens faglige organisation mente, at de to advarsler angik ganske forskellige forhold, og at den sanktionerede adfærd således ikke var gentaget. På den baggrund mente den faglige organisation ikke, at arbejdsgiveren havde været berettiget til at afskedige tillidsrepræsentanten.

Alvorligt tillidsbrud
Heroverfor gjorde arbejdsgiveren bl.a. gældende, at tillidsrepræsentanten skulle agere rollemodel for de 45 medarbejdere, som hun var tillidsrepræsentant for. Videre gjorde arbejdsgiveren gældende, at tillidsrepræsentantens adfærd, som var udvist knap 4 måneder efter den første advarsel, måtte betragtes som illoyal adfærd over for virksomheden.

Opmanden understregede indledningsvis, at tillidsrepræsentanten havde en særlig forpligtelse til loyalt at fremme samarbejdet og leve op til den tillid, som tillidsrepræsentanthvervet forudsætter. Om opfordringen til ulovlig udeblivelse samt at oplyse urigtig grund til udeblivelsen udtalte opmanden, at dette måtte anses for et alvorligt tillidsbrud, hvorved advarslen var fuldt ud berettiget.

Tilsvarende måtte det anses for at udgøre et alvorligt tillidsbrud, at tillidsrepræsentanten sammen med aftenholdet ikke havde respekteret den effektive arbejdstid. Den på ny udviste illoyale adfærd i form af et alvorligt tillidsbrud udgjorde – bl.a. som følge af advarslen om mulige konsekvenser ved gentagelsestilfælde – tvingende årsager. Afskedigelsen af tillidsrepræsentanten var dermed berettiget.

Norrbom Vinding bemærker

  • at en konsekvens af tillidsrepræsentantens almindelige pligt til at fremme og ‎vedligeholde gode samarbejdsforhold på arbejdspladsen er, at der anses at foreligge ‎tvingende årsager til afskedigelse af tillidsrepræsentanten, hvis tillidsrepræsentanten ‎tilsidesætter denne pligt, og
  • at der ved vurderingen af, hvorvidt en forseelse udgør tvingende årsager, kan lægges vægt på, om arbejdsgiveren tidligere har indskærpet, at gentagelsestilfælde vil få ansættelsesretlige konsekvenser.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet